Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

01. VĂN KHẤN NĂM MỚI

– Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

– Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật

– Con kính lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu khổ cứu nạn chúng sinh

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần

– Con kính lạy ngài cựu niên … đương cai Hành khiển

– Con kính lạy ngài Đương niên Thiên quan …Vương hành khiển, ….hành binh chi thần, … Tào phán quan.

– Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Hổ, Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm cũ… với năm mới…, chúng con là: …………….., sinh năm: ………, hành canh: ……….. tuổi, cư ngụ tại số nhà:………, ấp/khu phố:……….., xã/phường ……….., quận/huyện/ thành phố …………………., tỉnh/thành phố ……………………

Nhân phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khang thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Ngọc Hoàng Thượng-đế, giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ  yêu nghiệt. Quan cũ về triều cửa khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật-Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên          đương cai Thái tuế, ngài Tân niên            đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Hỷ thần, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, chư vị bản gia Táo quân, và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ, minh niên kháng thái, vạn sự tốt lành, bốn mùa tám tiết được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng, bách sự hanh thông, ngày ngày được hưởng ơn trời, Phật, chư vị tôn thần.

Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương trời, mười phương chư Phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy) 

02. Văn Sớ cúng sao hạn

Phục dĩ, ( Ngưỡng trông )

Trời cao vời vợi, biết bao ngôi tinh tú sáng soi,

Đất rộng mênh mông, thường lắm bậc thần linh cai quản.

Muốn cầu nguyện Cát Tinh quang giáng,

Lòng thiết tha làm lễ “diệt tội, tiêu tai”.

Mong Trung thiên Cửu diệu chiếu lâm,

Tâm thành khẩn thực thi “đảo kỳ, nhưng hạn”,

Cho tự thân vạn phần dũng mãnh,

Mà gia môn muôn vẻ cát tường,

Khiến đàn tràng phả lợi âm dương,

Để chúng đẳng gội nhuần pháp vũ.

Duyên nay………………………

      Toàn thể, chúng con thành tâm tu sửa lễ nghi, hiến cúng Xuân thiên, cúng dường chư Phật, chư Đại Bồ-tát, chư Thánh-Hiền chúng, tụng kinh sám hối, hành lễ cúng sao – giải hạn tiêu tai, kiền cầu chư Phật, chư Đại Bồ-tát, chư Hiền-Thánh tăng, các vị Thần Kỳ, các ngôi Tinh Tú, nhủ thương chứng giám, quang rạng chiếu soi, khiến gia môn vời Phước đón Lành, mà bản mệnh bình an, khang thái.

Thiết nghĩ, chúng con

Sinh vùng hạ giới,

Lễ bái thượng phương,

Nhờ Càn Khôn ân đức chở che,

Cậy nhật nguyệt chứng minh soi sáng,

Lễ nhương đảo được Cát Tinh quang giáng

Tâm nguyện cầu mà vận hạn băng tiêu,

Gội từ bi giám cách phúc duyên nhiều,

Ơn Thánh đức ngưỡng mong cứu độ khắp.

Kính dâng:

Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai chư Phật, tôn Pháp, Hiền-Thánh tăng thường trú Tam Bảo kim liên tọa hạ.

Nam mô Sa-bà Giáo chủ Bản sư Thích-ca Mâu-ni Phật kim liên tọa hạ.

Nam mô Đông phương Giáo chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

kim liên tọa hạ.

Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ-tát

hồng liên tọa hạ.

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát hồng liên tọa hạ.

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát hồng liên tọa hạ.

Nam mô Tam thừa đẳng giác, chư Đại Bồ-tát, Trung Thiên Tinh chúa, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Cửu diệu Tôn Linh vị tiền.

Kính mong,

Đế cung sán lạn, ngọc bệ huy hoàng,

Nương Phật từ phả phóng hào quang,

Cậy Thánh đức rộng ban pháp vũ.

Dù gặp phải La Hầu, Kế Đô, Mộc Tinh, Thổ Tú, phát từ bi mà ủng hộ “tích Thiện dư Khương”,

Hoặc gặp hạn Vân Hán, Thái Bạch, Thủy Diệu, âm dương cũng hỷ xả mà tuyên dương “đảo nhương đắc cát”.

Khiến gia đạo ngâm câu cộng Lạc,

Mà tự thân thường được khang ninh,

Trong quốc gia thịnh trị thái bình,

Ngoài thế giới khương ninh vĩnh khánh.

Đệ tử chúng con vô cùng cảm kích,

Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ-tát,

Chư vị Tinh quân thùy từ giám cách tác đại chứng minh.

Sớ tuyên tại chùa  ……………, ngày ………, tháng ..  .., năm ………..

Đệ tử chúng con thành tâm, trăm lạy kính dâng sớ biểu.

Phụ Thêm Bảng Tuổi (Sẽ có cập nhật từng Năm) Và bảng Sao

Bảng Sao Tuổi Năm 2024 Giáp Thìn

Phụ Thêm Bảng Tuổi (Sẽ có cập nhật từng Năm) Và bảng Sao Chi Tiết

Bảng Tuổi, Năm Sinh Và Sao Năm 2024 Giáp Thìn
Bảng Tuổi Sao

Văn Dâng Sớ Sao

Nam Mô Tiêu tai Diên Thọ Dược Sư Phật (3 lần)

Lòng thành lá sớ tờ vàng.

Dâng lên Tam-bảo, Ngọc-hoàng cung cao

Lập đàn triệu thỉnh chúa sao

Chúa sao lĩnh lấy đệ vào trong cung

Đệ lên cho tới cửu trùng

Nam-tào, Bắc-đẩu xét cùng phê cho

Lòng thành thời khỏi phải lo.

Ai mà mà khuất tất chẳng cho được vào

Gia chủ ngưỡng vọng biết bao

Minh vương Tam-bảo Chúa sao giáng đàn

Thanh hương quả thực trà thang

Nhị thập Bát tú giáng đàn hôm nay.

Gia chủ cảm thiết lòng thay

Hữu thời đương cảnh, tả thời đương niên

Gia chủ cảm thiết lòng tin

Dâng một tuần sớ tiến lên cửu trùng

La-hầu trừ giải khắc xong

Thổ-tú ủng hộ ở trong gia đình

Thủy-diệu là vị oai linh

Bảo hộ tín chủ an lành hơn xưa

Thái-bạch thì tống tiễn đưa

Thái-dương coi sóc dinh cơ vững vàng

Vân-hán mở hội giàu sang

Kế-đô nam nữ thọ trường thiên xuân

Thái-âm buôn bán xa gần

Bảo hộ tín chủ mười phân vẹn mười

Mộc-đức coi của giữ người

Nhân khang vật thịnh đời đời vinh hoa

Độ cho nam nữ trẻ già

Ban cho bốn chữ vinh hoa thọ trường

Nam mô Địa-tạng minh vương

Ngài chứng cho tường phúc đẳng hà sa

Nam nam mô A-di-đà Phật (3 lần)

X