Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Các Ngày Vía Phật và Bồ Tát

Tháng 1: (Tháng Giêng).Ngày mùng 01-01 Vía Phật Di Lặc

Tháng 2:

Mùng 8: Ngày vía Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia.

Ngày 15: Ngày vía Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn.

Ngày 19: Ngày vía của Quan Thế Âm Bồ Tát đản sinh.

Ngày 21: Ngày vía của Phổ Hiền Bồ Tát.

Tháng 3:

Ngày 19: Ngày vía của Bồ Tát Chuẩn Đề.

Tháng 4:

Ngày mùng 4: Ngày vía của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Ngày 15: Ngày vía Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh.

Tháng 5:

Tháng 6:

Ngày 19: Ngày vía Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo.

Tháng 7:

Ngày 13: Ngày vía Đại Thế Chí Bồ Tát.

Ngày 15: Lễ Vu Lan.

Ngày 30: Ngày vía của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Tháng 8:

Ngày 08 Vía Tôn giả A Nan Đà

Tháng 9:

Ngày 19: Ngày vía Ngài Quán Thế Âm xuất gia.

Ngày 30: Ngày vía của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Phật.

Tháng 10:

Ngày mùng 5: Ngày vía của Tổ Sư Đạt Ma.

Tháng 11:

Ngày mùng 1: Ngày giỗ Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

Ngày mùng 17: Ngày vía của đức Phật A Di Đà.

Tháp 12: (Tháng Chạp) 

Ngày mùng 8: Ngày vía Ngài Bổn sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo.

X