Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Vui lòng bấm tìm xem Bản Phiên Dịch âm phía dưới !

Bản 1: Uy Nghi Quốc Ngữ Như Thị Hòa Thượng giải.

Bản 2: Tịnh Độ Sám Nguyện.

Ảnh chụp từ bản gốc trong cuối quyển “Tịnh Độ Sám Nguyện” thời vua Thành Thái Đinh-dậu (1897)

Uy Nghi quốc Ngữ-Nhị Châu xã Tỳ Kheo Thanh Chấn trùng san (khan)

Xem Bản Phiên Dịch:

X