Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

五方對聯

東方風雷地獄

萬里雷庭開暗室壹蕃風雨破愁城

南方火車地獄

恭對車前垂接引消除火內得清涼

西方刀山地獄

直破刀峰城鷲嶺顧瞻山色遍須彌

北方寒冰地獄

幽陰寒谷清風暢蕩漾冰心慧日臨

中央泥黎地獄

地獄無門心自造天堂有路福還生

NGŨ PHƯƠNG NGHĨA

Than ơi! con người ta sống trong trời đất

Đạo ở mình trước mắt không xa

Biết thời như áo thêm hoa

Mê đi như tuyết, tuyết đà như sương

Vinh hoa nọ bằng cơn đại mộng

Tội nợ đời biết thủa nào xong

Mênh mông như ở thành trong

Người nào ra khỏi cái vòng trầm luân

Đều vốn bởi tâm thần mê muội

Liệt thành ra cái nết nghiệp tham

Cho nên xuất đầu không đoái

Đến nay hối hận được toan kiếp nào!

Nay trai chủ quy đầu Phật pháp

Lập đàn tràng báo đáp cao xa

Cảm thương cha mẹ sinh ra

Chạnh lòng nhớ tổ tiên nhà mà đau

Công cúc dục cao sâu chín chữ

Đức cù lao biết thủa nào nguôi

Cửu huyền thất tổ đời đời

Đoái thương lục đạo cùng người tứ sinh

Hay đời trước bởi tình ác nghiệp

Đến bây giờ chịu quả oan khiên

Không nhờ Phật lực vô biên.

Bao giờ thoát ngục mà lên thiên đường

Đức Mục-Liên, Tạng-vương bồ tát

Cứu mẹ ngài đã thoát oan gia

Bỗng không ai giám đặt ra

Mượn gương đời trước để mà độ thân

Nay trai chủ ân cần kiền thỉnh

Tấm lòng thành thấu đến thiên linh

Nói như hang đá truyền thanh

Như gương sáng tỏ mặt hình hiện ra

Không những độ mình ta khoái lạc

Gồm trẻ già đều được nhờ ơn

Hoà may phương tiện pháp môn

Dạy ra mà cứu những hồn oan gia

Nay đệ tử phụng hành pháp sự

Niệm một câu sáu chữ di đà

Đèn từ soi khắp gần xa

Những nơi hắc ám ắt là tiêu không

Ông mãnh tướng coi trong thành ngục

Cũng cúi đầu quy phục từ vương

Thoát qua khổ nạn lương phương

Muốn sang cõi Phật nghe đường kệ kinh

Sông bể ái mênh mông nghìn thước

Có thuyền từ vượt được bể sâu

Muôn nghìn sóng cả nhô đầu

Muốn sang ta phải niệm câu Di-đà

1.Cõi pháp giới vốn không thiện ác

Thiện ác vì lầm lạc chúng sinh

Nói ra vì chúng hữu tình

Cõi đời lắm kẻ chúng sinh mơ màng

Vậy mới có thiên đường địa ngục

Cũng bởi vì tình dục chúng sinh

Lục căn là ở trong mình

Lục trần ,lục thức cũng tình làm lên

Căn, trần, thức tam duyên hoà hợp

Ba sáu lên mười tám tương tư

Ví tâm bình đẳng chân như

Truyền mười tám ngục cũng như cửa trời

Chỉ vì những người đời không biết

Mình làm mình không biết làm sao

Lòng lành chẳng  được là bao

Đem căn trần thức buộc vào ác duyên

Thiên đường nọ không nên là vậy

Địa ngục này những thấy chân chân

Tấm lòng biến hóa muôn vàn

Lòng thiện niệm ít ,lòng gian ác nhiều

Tạo lòng ác phải vào địa ngục

Tạo lòng lành là phúc là duyên

Đến khi mãn hạn quy tiên

Lấy lòng thiện niệm được lên thiên đường

Tuy nói rằng thiên đường địa ngục

Cũng ở lòng một một khúc tâm không

Căn-trần-ý cũng ở lòng

Mới hay địa ngục ở vòng nhân gian

Kinh hoa-nghiêm đã bàn là vậy

Cõi người đời hết thảy tâm sinh

Tâm sinh thiện ác ở mình

Hễ ai tâm thiện được sinh thiên đường

Thế mới biết tâm vương là gốc

Dẫu thánh hiền tội phúc tâm sinh

Nhược bằng chẳng dữ chẳng lành

Thánh nhân đâu dẫu thiên đình không xa

Ví bằng như khoảng sát la

Xem trong đạo Phật thật là diệu thay

Nay trai chủ quy đầu Phật pháp

Lập đàn tràng báo đáp cao xa

2 . Cuộc đời xem tựa chiêm bao

Ví như bọt nước ào ào trời mưa

Vòng trăm tuổi ai thời được mấy

Khi nổi chìm những thấy luôn luôn

Ngày nay lưu luyến tử tôn

Bởi chưng trước những bồn chồn lợi danh

Nào ai được thân vinh mãi mãi

Nào ai ngờ hiền dại quy không

Bình sinh tác nghiệp buông lung

Ngày nay phải chịu cái vòng trầm luân

Vợ con chẳng tới gần thế đại

Chỉ thấy loài quỷ quái hung hăng

Ăn năn mình lại than rằng

Bởi ta bạc phúc trước từng biết bao

Nay trai chủ quy đầu Phật pháp

Lập đàn tràng báo đáp cao xa

….

3. Con người ta nhân sinh hữu hạn

Ở trên đời thấp thoáng bóng dâu

Như chớp sang, như phù âu

Vô thường định liệu biết đâu mà bàn

Dẫu chức tước giàu sang bao xiết

Tỉnh ra mà mới biết bần nhân

Trước không tích đức tu nhân

Mà nay phải chịu trầm luân ngục trường

Đường tối ấy thở than nông nổi

Biết nhường bao tội nghiệp mênh mang

Lòng xưa chẳng chịu thừa đang

Thì sao thoát khỏi cái đường mê tân

Nay trai chủ quy đầu Phật pháp

Lập đàn tràng báo đáp cao xa

4. Con người ta ở trên trần thế

Cũng bởi từ cha mẹ sinh ra

Bóng đèn thấp thoáng bao xa

Bỗng cơn gió nổi phong ba rõ ràng

Thời thường những đa mang tửu sắc

Chỉ vì tham khoái lạc xiết bao

Cầu tài cầu lợi biết sao

Tạo vườn tạo đất để vào cháu con

Tích tội báo như cồn như bể

 Như tằm-nga táng nát mệnh thân

Quả lành trước chẳng tạo nhân

Cho nên phải chịu cái thân luân hồi

Tằm-nga ví thế người cũng thế

Chắc rằng xưa lắm kẻ ác nhân

Bao giờ thoát được trầm luân

Hòa may nhớ đức hồng ân thùy từ

Nay trai chủ quy đầu Phật pháp

Lập đàn tràng báo đáp cao xa

5. Số sinh tử tự trời đã định

Phận giàu sang thực mệnh trời cho

Nhẽ trời chẳng vững tay co

Chỉ tham danh lợi bo bo làm giàu

Phỉ chí nọ công hầu khanh tướng

Trước mắt kia sung sướng giàu sang

Chứa chan châu báu bạc vàng

Dập dìu xe ngựa nghênh ngang võng dù

Nào ai biết như hồ mây nổi

Nào ai hay như nỗi vuốt hùm

Đều là không xét từ tâm

Công danh phú quý khôn cầm được bao

Trồng lên tội phải vào địa ngục

Biết bao giờ thoát khỏi trầm luân

Than ơi mê mẩn tâm thần

Kiếp nào tỉnh ngộ thân tâm mơ màng

Nay trai chủ quy đầu Phật pháp

Lập đàn tràng báo đáp cao xa

…. 

X