Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

KHOA CÚNG TỔ

NGHĨA THÔNG DỤNG

( Sưu tầm)

Lò hương vừa đốt cõi pháp thơm bay.

Tổ sư tôn đức chứng lòng này.

Tâm ấn nhiệm màu thay.

Chính giác tròn đầy.

Cảm ứng hiện thân ngay.

Nam mô hương vân cái Bồ tát ma ha tát (3 Lần)

Phù dĩ!

Hương hoa bày đặt

Đèn nến sáng trưng

Lễ bạc tâm thành đồng thanh tán lễ.

Từ bi bè báu thật khôn lường

Kế tổ truyền Tông dựng Đạo tràng

Thật tế trường không tròn chính giác.

Từ bi lãnh tụ chống thuyền hàng

Bồ đề dắt dẫn người lên tới

Bát nhã đăng trình độ chúng sang.

Thành kính ngày nay xin đỉnh lễ

Dám mong từ lực phóng hào quang.

Nam mô độ nhân sư Bồ tát ma ha tát(3 Lần)

Thiết dĩ:

Kỵ thần xếp đặt, thành ý sửa sang,

Muốn mời Tổ Đức lai lâm,

Trước phải đàn duyên thanh tịnh.

Bình nước lọ suối hổ bào xanh biếc

Gậy tích cùng bè nổi muôn thiêng

Dòng Long chử chơi vơi

Tuyết trắng mây mờ phu một sắc

Đầu cành dương liễu, Bồ tát tẩy trần

Nâng chén lưu ly, Thần tăng điểm tịnh.

Vảy một giọt mà cát bay bụi sạch

Niệm ba câu mà đất sáng trời trong

Quần sinh nhờ thế được thanh lương

Đại địa nhân đây đều trong sạch

Chân ngôn tịnh uế giáo pháp phụng trì

Mật chú Chuẩn-đề đồng thanh trì tụng

 Khể thủ quy y…  (3 lần)

Đầm xưa nước pháp nhiệm màu tuôn

Lồng lộng chiên đàn thể tự nhiên

Cành liễu thấm lên bình cam lộ

Sen xanh xuất hiện khắp trần hoàn

Nam mô Thanh lương Địa Bồ tát ma ha tát(3 Lần)

Thiết dĩ !

Đèn Phật sáng soi, chiếu khắp 10 phương mà quang đãng

Mây từ che phủ độ trì bảy chúng tiêu dao

Xin đốt giới định chân hương

Hiến trước tổ sư chứng giám

Hương này chất Bồ-bặc danh cao

Bột chiên đàn giá trọng

Đốt lên toả bay xông khắp cõi

Mây lành nhè nhẹ biến càn khôn.

Tan ra phủ 10 phương, khói biếc lờ mờ ngào ngạt

Thần tăng chứng giám, Bảo khám phóng quang

Cúng dường Tổ Đức Tôn Sư, khắp cả thiền đồ thị tụng.

Đức như Lai có chân ngôn dâng hương

Nay xin trì tụng.

Giới hương định hương giữ tuệ hương

Giải thoát giải thoát tri kiến hương

Quang minh vân đài biến pháp giới

Cúng dường Tổ-đức, Tôn-sư tiền.

Nam mô hương cúng dường Bồ tát ma ha tát (3 Lần)

Hương này chẳng phải hương trần

Tâm thành giả tá thông chân Cúng-dàng.

Vốn từ Tây Độ truyền sang

Bao đời tuệ nhật phóng quang sáng ngời

Nam mô hương cúng dàng Bồ tát ma ha tát (3 Lần)

Cái văn:

Nhất thừa truyềngiáo, trải kiếp kế đăng

Nói đốn tiệm hai Quyền, cứu sinh linh bảy chốn

Dạy tứ sinh cùng hướng đạo, đạo sống ở người

Thu ba cõi và một tâm, Tâm không vướng cảnh

Mở ra lưới pháp, bày hữu vi phúc tuệ hai môn

Thẳng chỉ gốc nguồn, thu vô tướng Niết-bàn một mối.

Pháp không cô khởi, khắp bốn phương đâu cũng hợp hoà Mượn cảnh độ sinh, suốt ba thuở mà không vướng mắc

Muốn cho tông môn hậu giác, đạo pháp kế thừa

Phải nhờ Tổ ấn trùng quang, Thiên Long mật hựu

Nhân nhân hội ngộ tâm tức Phật mà Phật tức tâm

Cá cá viên thành, nước là băng mà băng là nước

Hiểu thời cùng tới ngộ chắc không sai.

Đức Như Lai có chân ngôn triệu thỉnh

Nay xin trì tụng

Nam mô Bộ Bộ để dị dà dị đá dị đát đá nga đá ra (3 lần)

Như Lai ứng hiện khắp ba đời

Pháp tính chân không thể tuyệt vời

Kính thành cảm ứng thông thiền uyển

Mây trắng đi về nhẹ thảnh thơi

Chân ngôn triệu thỉnh tuyên đọc đã xong

Đệ tử kiền thành dâng lương nghi thỉnh:

Hương hoa thỉnh

01.Dốc lòng phụng thỉnh

Tây Thiên bốn, bảy ( 28 vị Tổ sư )

Đồng độ hai, ba ( 6 vị Tổ sư )

Cùng một môn mà phân biệt năm nhà

Khắp Đại địa chỉ thu về một mắt ( Phật nhãn )

Gậy bay, bè nổi vận cơ quan mà thẳng chỏ hai thừa

Nuôi hổ, giết mèo lấy độ lượng mà vượt ngôi độc giác

Hội liêm hoa mỉm cười trên pháp toạ.

Sông trường giang cưỡi bè xoay vượt phương Đông.

Đạo Phật lưu truyền, đèn thiền tiếp nối.

Cung duy : Nam mô Tây Thiên, Đông độ Việt Nam lịch Đại Tổ sư Tôn sư chư vị Bồ tát thiền toạ hạ.

Than ôi ! Tuỷ Hổ không khô tuôn mãi mãi.

Rãi Rồng hữu vị chảy dài lâu.

Thỉnh giáng Thiền sàng chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh ( chư tăng )

2.Dốc lòng phụng thỉnh

Thành phần cơ bản gặp vận Đế phong

Nhìn non sông luống những đau lòng

Gặp Phật pháp càng thêm gắng chí.

Kể từ thuở quy y thế phát.

Trải tháng ngày phục vụ cần lao

Kịp đến khi thụ giới tham thiền

Bao thu hạ dùi mài luyện tập

Học kinh, học luật, học pháp lục hoà

Yêu Đạo, yêu đời yêu người Bát-chính

Sửa sang Chùa Cảnh xây đắp đạo tràng

Tiếp dẫn Tăng, Ni dắt người thiện tín

Nơi Phạm-thất trau dồi đường bạch nghiệp

Chốn lợi danh không tranh cạnh thói hồng trần

Lúc chiến tranh tham gia hoạt động

Vẫn từ bi mà cứu nước diệt thù

Khi hoà bình lại đoàn kết nhân dân

Giữ chính sách mà xây đời, xây đạo

Những tưởng còn dài lâu tuổi thọ

Biển phúc duyên tô điểm cảnh Ta-bà

Nào ngờ vội dũ bụi trần

Vẻ sắc tướng trang nghiêm miền Tịnh độ

Thân tứ đại xa lìa nhân hữu lậu

Ngôi nhất thừa thẳng chứng quả vô sinh

Chữ thần hôn luống những thẹn mình

Ơn giáo huấn nghĩa tác thành chưa báo đáp

Cung duy: Nam mô ma ha sa môn Tỷ khiêu Bồ tát giới pháp huý… thiền toạ hạ

Than ôi !

Một giấc phù sinh dù ngắn ngủi

Nghìn năm công đức vẫn còn đây.

Thỉnh giáng tổ đường chứng minh công đức

Hương hoa thỉnh

3.Dốc lòng phụng thỉnh

Bể thích rừng thiền chùa làng cảnh Phật

Gần xa bảy chúng cao thấp hai thừa

Mùi đạo say sưa, lòng trần nhạt nhẽo,

Có người dày công nghiêm cứu

Chốn Phật đường chứng quả Tam-không

Có người gắng chí tham thiền,

Môn Bát nhã sạch trừ năm uẩn

Đã trải qua bao cơn thử thách

Lại cũng hay nhặt cải dùi mài,

Những toan tiếp dẫn hậu lại

Hẹn những để kế thừa dĩ vãng,

Có người ra vào tùng lâm Bảo sái

Đạo chưa thành mà mình đã yếu vong .

Có người ra vào tiền tuyến xung phong.

Công chưa đạt mà bóng hồng đã khuất

Có người nhiệt tình yêu nước.

Nát gan tràng mà không đòi hỏi đến công lao

Có người căm ghét thù chung.

Gấp Cà sa tạm dời nơi cửa Phật

Vì đất nước xá chi thân bảy thước .

Cứu quần sinh tiếng mãi ngàn thu

Ba sinh nghĩa cũ còn ghi đến

Muôn thủa anh hùng ngát khói hương,

Cung duy Sơn môn Pháp phái liệt vị …

Kính xin cùng về Pháp tịch chứng giám tâm thành

Hầu Phật Di-đà về miền tịnh cảnh

Hương hoa thỉnh

4.Dốc lòng phụng thỉnh ( Ni Lưu)

Thân hữu lậu sinh thời phong kiến

Cảnh vô thường thiên biến hợp li

Xót mình phận yếu nữ nhi

Xả thân cầu đạo quyết đi tìm Thầy

Thân chẳng quản tháng ngày vất vả

Chí những mong đạo cả nhiệm màu

Ơn Thầy nghĩa bạn cao sâu

Tấm thân bèo bọt dãi dầu tuyết sương

Luật Bát-kính thời thường cần thủ

Chốn thiền môn quy củ không sai

Chỉ nhằm kế vãng khai lai

Bề trong giữ đạo bề ngoài yêu dân

Dạy đệ tử kiệm cần tinh tiến

Khuyên Đàn-na chính tín xả mê

Chăm vun hạt giống Bồ Đề

Đạo đời hai gánh nặng nề quản chi

Mỗi hành động thi vi sử thế

Đều dịu dàng bạn nể, Thầy yêu

Xuề xoà mà vẫn thanh cao

Nâu sồng mà vẫn ngạt ngào mùi hương

Những mong ước thọ trường hạnh phúc

Bỗng đến kỳ quả thục, công viên

Vượt ngoài thế giới Tam thiên

Thẳng về Tịnh độ vui miền Lạc bang

Nhìn pháp toạ dung nhan như tại

Hiến trai nghi vọng bái khấu đầu

Ơn thầy ghi tắc dài lâu

Đức thầy biển rộng sông sâu khôn tầy

Cung duy : Nam môn ma ha sa môn tỷ khiêu ni Bồ tát giới pháp huý…thiền toạ hạ

Than ôi ! Trăng nổi lưng trời tròn lại khuyết

Bèo trôi mặt nước ngược và xuôi

Thỉnh giáng thiền đường thụ tư cúng dường

Hương hoa thỉnh

5.Dốc lòng phụng thỉnh ( gia tiên )

Bách thế, nhân thế duyên ba đời hương lửa

Do giống tốt ươm trồng từ trước

Nên quả lành nảy nở ngày nay

Đức cù lao nghĩa nặng khôn đền

Công cúc dục ân sâu khó báo

Loài chim muông còn biết kết cỏ ngậm vành

Người Phật tử nhẽ nào không đền cơm trả sữa

Môn đình định cát ơn nhờ Phật tổ tài bồi

Gia tộc khang cường, thấy được tử phần sảng khải

Nay thời thân chung lễ bạc

Trai tu biểu chút tâm thành

Truy viễn ơn sâu, hương hồn nguyện kỳ chứng giám

Muôn dặm minh dương trăng ánh nước

Một lòng cảm cách núi tuôn mây

Cung duy :

Gia tiên nghiệp sưThan ôi !

Cực lạc ngàn thu sao củng bắc

Sa bà muôn thuở nước về đông

Thỉnh giáng Tổ đường thụ tư cùng dường

Chân ngôn triệu thỉnh tuyên đọc đã xong

An toạ lời vàng lại xin trì tụng

Xa xa chông ngóng hướng về Tây

Thân ứng thiền quang rợp khói mây

Phảng phất lưng trời rừng giá hạc

Quang lâm thiền toạ chứng lòng trai

Nam mô an bảo toạ Bồ tát ma ha tát (3 Lần)

Bạch hiến cúng:

Ngửa chông xe pháp gió đưa rừng thiền mây phủ

Mâm bầy hoa quả tiệc hiến trai tu

Cúi dâng lễ bạc sơ sài

Hiến trước Tổ từ giám cách

Đệ tử kiền thành chí tâm bái hiến:

Biến thực chân ngôn

Nam mô tát phạ đát tha nga….

Nam mô tô rô bà da…

Nam mô phổ cúng dàng …

Non bộ

Nam mô thiền duyệt tạng bồ tái ma ha tát

Giờ đây tiệc phạn đặt bầy, tâm thành phụng hiến

Trước mong từ lực minh chứng

Sau cậy sư đài giám cách

Nay có sớ văn xin dâng tuyên đọc…

Kính nghe rằng!

Cửa Phật pháp ơn thầy dắt dẫn

Theo đèn từ sáng tỏ mười phương

Đạo chân như nhờ Tổ luyện rèn

Nối đuốc tuệ sáng soi tám ngả ( 8 hướng)

Công giáo huấn nghìn đời tạc dạ

Nghĩa sư tư muôn thuở ghi lòng

Cúi dõi tâm thành, ngửa trông lượng cả

Nay đệ tử chúng con…

Khép lép một lòng dãi bày năm vóc

Thiết nghĩ ơn cúc dục cù lao chưa báo

Chữ nhân duyên tụ tán khôn lường

Nhớ Thầy xưa tâm địa hiền lương

Tính tình đạm bạc, lúc sử kỷ một lòng kiệm ước

Với người ngoài tỏ vẻ hào phong

Làm công duyên kẻ giúp, người nâng

Giữ giới hạnh nước trong trăng tỏ

Quán năm uẩn diệt sinh, sinh diệt

Ngộ sáu trần không sắc, sắc không

Ngoài ruộng vườn gắng sức vun trồng

Trong chùa cảnh gia công tu bổ

Con may mắn được thân thừa sớm tối

Đạo và đời học hỏi nghĩa huyền vi

Thầy chở che, chăm sóc chẳng tiếc gì

Nghĩa Phật pháp phát huy ngày sâu rộng

Nay bỗng chốc xa Người khuất bóng

Đạo tác thành biết lấy gì cân

Nhớ đến ngày xả huyễn quy chân

Xin dãi chút tâm thành bái hiến

Mượn giấy bút thay lời cầu nguyện

Dâng hương hoa phụng hiến trai bàn

Kính thỉnh tôn sư…Chứng giám thiền toạ hạ

Kính mong bể Thính mênh mông, rừng thiền bát ngát

Mở lòng Bồ tát giúp thiền môn áo bát nối dài lâu

Hợp hoà tương trợ lẫn nhau, phù trì nước thịnh, dân an

Gia đình giàu mạnh, Tăng-già dài lâu.

Nhập trần thế, độ sinh vô quải ngại.

Cảnh hoà bình, nhân loại phúc hà sa

Muôn năm thế giới sa bà

Vườn xuân xã hội, nở hoa bốn mùa

Đệ tử chúng con cúi đầu dâng sớ.

Sớ đối Tổ tiền phó lô thiêu hoá .

Tán tụng tâm kinh bát nhã

Tâm kinh bát nhã độ quần sinh

Năm uẩn đều không tuyệt vọng tình

Bể khổ bến mê đều thoát khỏi

Đường về cực lạc nhẹ thênh thênh

Nam mô Quán tự tại Bồ tát ma ha tát

Ngửa trông đức tổ không thể nghĩ bàn

Xin thuật lời vàng tiễn về cực lạc

Pháp tính như như tuyệt bụi trần

Từ bi tịch chiếu thể lòng nhân

Ba thừa pháp vũ ơn mưa móc

Năm uẩn thanh lương đức thấm nhuần

Phương tiện đưa người vào chính đạo

Từ hàng tiếp chúng khỏi mê tân

Kể từ xả huyễn về tây độ

Nước cũ mơ màng bóng bạch vân

Nam mô sinh tịnh độ Bồ tát ma ha tát (3 Lần)

Hiến cúng công đức thù thắng hạnh

Tam quy…

X