Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

UY NGHI QUỐC NGỮ

( DIỄN NÔM )

Bản 1: Uy Nghi Quốc Ngữ Như Thị Hòa Thượng giải. (chưa có bản Nôm)

Bản 2 : Tịnh Độ Sám Nguyện.

Căn cứ từ bản gốc trong cuối quyển “Tịnh Độ Sám Nguyện” thời vua Thành Thái Đinh-dậu (1897)

Nhật Quang tu chỉnh

UY NGHI QUỐC NGỮ

Nhị Châu xã Tỳ Kheo Thanh Chấn trùng san (Khan)


Như thị cùng dòng Chân Nguyên
Lịch triều pháp sự Quốc ban rõ ràng
Cổ kim nay cũng đảm đang
Theo đòi dấu trước mở mang kim thì
Giải hai mươi bốn Uy nghi
Để cho hậu học biết thì kính tôn.


Một rằng kính đại Sa môn
Chẳng được hô hoán huý ngôn tên người
Chẳng được đạo thính chê cười
Chẳng được đem nói sự người thị phi
Dù thấy Sa môn bước đi
Khởi thân hành lễ một khi tôn nhường
Trừ khi đang tụng kinh đường
Bệnh cùng thế phát thời thường bữa ăn
Cứ trong Hành Hộ luật vân
Năm hạ về trước ấy phần Xà lê
Năm hạ về sau trở đi
Ấy ngôi Hoà thượng Sa di biết tường

Hai rằng: sự Sư tại đường
Hễ là đệ tử xem tường luật nghi
Hầu thầy dậy sớm thức khuya
Học hành kinh giáo cứ y đạo truyền
Nhược bằng nhầm lỗi chưa nên
Bản sư giáo giới tâm yên nhĩ đề
Chẳng được nghịch ngữ lại chi
Hợp chưởng hồ quỳ sám hối từ nay
Thị sư chẳng được sánh bày
Đứng ngồi chẳng được cao tày hơn sư
Ví dù khiến việc tạp dơ
Chẳng được khạc nhổ thờ ơ ngại phiền
Dù khi có khách đến chiền
Phải ra tiếp đãi đứng bên hầu Thầy
Để cho khinh trọng biết thay
Lĩnh ý lời Thầy dạy bảo làm sao
Hễ là đệ tử cần lao
Chẳng được trì hoãn rêu rao công trình
Sư dù khí cảm bệnh sinh
Sửa sang phòng thất sự tình hẳn hoi
Thuốc thang cơm cháo dưỡng nuôi
Ấy là đệ tử thực người hiếu trung
Giường Thầy chẳng được nằm chung
Áo Thầy chẳng được mặc cùng ướm chơi
Cửu cửu thân cận chẳng rời
Khẩu truyền tâm thụ những lời cơ quan
Nghĩ Thầy đức chưa cao nhàn
Đạo còn thiếu thốn hãy toan đi tìm
Học được lại về viếng thăm
Tưởng ngày nhất tự sơ tâm đến Người
Phủ ma giáo huấn hôm mai
Chẳng nhiều thì ít vì người mới nên
Đừng lòng được cá bỏ nơm
Giáo đa thành oán sao nên đạo tình

Trang

+ Bản chữ Nôm khắc ván lưu tại Chùa Đại Tâm,

( xã Nhị Châu xưa … ), nay thuộc tỉnh Hải Dương,

huyện Nam Sách,… Tỳ Kheo Thanh Chấn san sẻ.

+ Bản đánh máy Tex được lưu tại địa chỉ Chùa Thượng

của tác giả Website. Không sao tránh khỏi những sai sót.

Kính mong các Bậc tôn đức hoan hỷ chỉ giáo !

ducphatvanhansinh.com

24 Uy Nghi nguyên văn Âm-Nghĩa

X