Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Dùng Than Trong Lễ Mông Sơn Thí Thực Cô Hồn

( Sưu Tầm)

01. THAN CÔ HỒN.01

Trên kính thỉnh mười phương chư Phật

Tận hư không pháp giới mười phương

Kim cương hộ pháp thần vương

Thiên long bát bộ dẫn đường chúng sinh

Đức Địa tạng u minh giáo chủ

Phóng hào quang cứu khổ độ mê

Từ bi bản nguyện đã thề

Chúng sinh độ tận bồ đề chứng lên

Xin đại thánh a nan tôn giả

Dẫn cô hồn sáu ngả chúng sinh

Mười phương thập loại hữu tình

Bảo nhau cùng đến nghe kinh kệ vàng

Cam lộ hiến hai hàng nam nữ

Lễ vật bày các thứ đầy mâm

Hôm nay trai chủ thành tâm

Thỉnh chư hiền thánh giáng lâm đàn tràng

Nhờ phép màu mười phương chư Phật

Tụng chân ngôn bí mật tối linh

Cô hồn mười loại chúng sinh

Về đây thụ hưởng cơm canh cúng giàng

Không hóa có sẵn sàng ăn uống

Ít biến nhiều nhờ lượng phép màu

Cô hồn đâu đấy cùng nhau

Hãy nghe sự tích phép màu trước sau

Thiết trai hội do đâu mà có

Lập đàn tràng bá thí từ đâu

Từ ngài Khánh Hỷ khởi đầu

Quan âm cứu khổ phép màu hiện ra

Tiêu diện quỷ ấy là bồ tát

Hóa thân ra cứu vớt chúng sinh

Khuyên nên niệm Phật tụng kinh

Nhờ câu thần chú oai linh nhiệm màu

Cô hồn đâu đó đến mau

Thụ cam lộ vị còn đâu hơn này

Đao binh kệ tán sau đây

Cô hồn ghi nhớ từng giây phút này

1. Những ai vua chúa xưa nay

Phân chia địa giới tháng ngày giữ nhau

Võ văn các bậc anh hào

Vì dân vì nước cùng nhau giữ gìn

Cành vàng lá ngọc bao phen

Ngựa xe rong ruổi trận tiền hy sinh

Ai hay sống chết cho mình

Số chung hạn tận u minh rước mười

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị cho đời dài lâu

2. Những ai khanh tướng công hầu

Nhà cao cửa rộng biết bao công trình

Kinh luân chất chứa bên mình

Trí nhân lễ nghĩa tuyển sinh thí trường

Văn chương lỡ bước lầm đường

Học tài thi phận nhỡ nhàng công danh

Thiệt mình riêng chịu đã đành

Khó khăn nhà cửa tan tành đôi nơi

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị ai người thảnh thơi

3.Những ai mưu lược binh cơ

An bang định quốc cõi bờ trí cao

Đánh đông dẹp bắc anh hào

Tướng binh thống lĩnh cờ đào trong tay

Tiêu trừ giặc cướp tan ngay

Quên mình bỏ mạng kế hay cứu đời

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị của người kính dâng

4.Những ai cậy thế binh hùng

Sa cơ thất thế bên sông thiệt mình

Hiền ngu già trẻ gái trai

Số cùng mạng tận quê người bơ vơ

Không quen đất nước bao giờ

Cho nên đói khát bên bờ lả lơi

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị cho đời thanh danh

5.Những ai uổng tử trong thành

Gió mưa sấm chớp hoành hành thảm thê

Ma kêu quỷ rú bốn bề

Khóc than dậy đất ủ ê oán hờn

Biết ai danh phận kém hơn

Thương thay mười loại cô hồn là ai

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị tuyệt vời thơm ngon

6. Những ai binh tướng kinh hồn

Hai bên chiến trận mưa tuôn mây sầu

Ầm vang chiêng trống hồi lâu

Xé gan vỡ mật khí hào bốc lên

Rợp trời cờ hiệu hai bên

Chúng sinh nghiệp chướng não phiền thế thôi

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Vì đâu đến nỗi cuộc đời nát tan

7. Trận tiền thành đống tro tàn

Tướng không chỗ trốn nguy nan bỏ đời

Ngựa xe tên đạn tơi bời

Đội binh tán loạn khắp nơi tan tành

Lại còn gươm giáo vây quanh

Đạn tên bắn xé thân hình đôi nơi

Khổ đau lắm cô hồn ơi

Lại đây sám hối tội thời tan ngay

8. Sa vào trận địa tan ngay

Chiến trường bỏ mạng ai hay biết nào

Xe đè ngựa xéo lộn nhào

Máu trôi thịt nát chó cào thịt xương

Đoạt mồi hổ đói đón đường

Tranh nhau cắn xé thẳm thương mạng người

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị đồng thời giải oan

9.Những ai sinh chốn vua quan

Tranh nhau văn hóa mải ham quê người

Trai lành gái tốt những ai

Bán làm tôi tớ cho người phương xa

Họ hàng tìm kiếm chẳng ra

Chết nơi đất khách xót xa ngậm ngùi

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị ngọt bùi thơm ngon

10.Những ai con bắc cha nam

Ngựa xe rong ruổi biết làm sao đây

Nhà tan nước mất khổ thay

Đường trường cách trở đắng cay muôn phần

Họ hàng thân thích xa gần

Biết ngày nào được quây quần bên nhau

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Mau về thụ hưởng nguyện cầu sạch trong

Tuyệt đường lương thực tay không

Lại còn chết đói ngoài đồng tha ma

Bị quân cướp dật không tha

Giết người cướp của cùng là tranh nhau

Thương thay ác nghiệp cơ cầu

Một khi đã đến tránh đâu tội trời

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị cuộc đời ung dung

11.Những ai đói rét lạnh lùng

Mùa đông tháng giá hãi hùng gớm ghê

Tên rơi đạn lạc bốn bề

Đầy trời mưa tuyết đi về khó khăn

Áo quần che chẳng kín thân

Rét run cầm cập tử thần đến nơi

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị đời đời ấm no

12.Những ai rắn cắn hổ vồ

Thiên lôi dịch lệ cơ đồ nát tan

Tường siêu nhà đổ ngập tràn

Trôi sông thắt cổ chết oan ở đường

Ai người thân thích xót thương

Đến mà thu nhặt nắm xương rã rời

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị thảnh thơi đó mà

13. Những ai cướp của đốt nhà

Lại còn sát hại chẳng tha mạng người

Kẻ này hung ác nhất đời

Phép vua luật nước chẳng coi ra gì

Bắt giam vào ngục một khi

Gậy roi đánh đập thân thì nát tan

Đớn đau cắt thịt moi gan

Để đền tội ác thét vang dậy trời

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị đồng thời tỉnh ra

14. Những ai hiếu thuận mẹ cha

Cưu mang chín tháng khó mà báo ân

Công lao cúc dục ân cần

Tỏ lòng hiếu đễ được phần nào chăng

Oan gia ngỗ nghịch hung hăng

Rồi ra mệnh táng biết đường nào đi

Một mai về cõi âm ty

Tội kia phúc nọ biết gì đúng sai

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị với đời thanh cao

15.Những ai mang nặng đẻ đau

Lâm bồn một sớm ai vào thăm nom

Tấm thân sinh nở gầy còm

Đau như dao cắt sớm hôm hãi hùng

Sinh không tử lại hoàn không

Thương thay số phận mỏng manh một đời

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị cho đời dài lâu

16.Những ai buôn quán bán cầu

Sông sâu bể khổ biết đâu là nhà

Tham tài bỏ mạng phương xa

Hồn đường phách xá biết là cậy ai

Vợ con vái đất kêu trời

Cũng đành vĩnh biệt ngậm ngùi mà thôi

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị khỏi đời thảm thê

17.Những ai sông nước đi về

Lênh đênh sóng gió thuyền bè ngả nghiêng

Đắm chìm trôi dạt một phen

Còn đâu xuôi ngược xuống lên nữa mà

Xác trôi chim mổ quạ tha

Thương thay chôn cất biết nhờ cậy ai

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị khỏi đời dở dang

18.Những ai là kẻ lang thang

Cửa nhà chẳng đoái xóm làng chẳng trông

Sinh nhai nghề nghiệp cũng không

Vui chơi ca hát lầu hồng sớm khuya

Xóm đào ngõ hạnh đi về

Đêm trường mờ mịt canh khuya nói cười

Bơ vơ góc bể chân trời

Bạn bè du đãng biết người là ai

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Thụ cam lộ vị tuyệt vời biết bao

19.Những ai cạo tóc bỏ dâu

Tìm thầy để học đạo màu từ bi

Dầu gặp phải gian nguy hiểm trở

Vẫn một lòng quyết chí theo thầy

Chân không chưa ngộ lý hay

Vô thường hai chữ thoát ngay đó mà

Nguyện giác linh Phật đà tiếp dẫn

Chứng Vô-sinh pháp nhẫn cao siêu

Khoa nghi diễn đọc mấy điều

Gọi là hồi hướng ít nhiều chúng sinh

Nay trai chủ lòng thành kính tiến

Cùng hương hoa phẩm vật kính dâng

Cầu cho vong giả siêu sinh

Phúc lưu tín chủ số hằng hà sa

Xin kính tạ các tòa chư vị

Cùng thiên long hoan hỷ độ trì

Cát tường như ý từ bi

Nhân duyên công đức hộ trì chúng sinh

A di đà Phật chứng minh

Hộ trì tín chủ hiển vinh đời đời

Xin nhờ phúc quả lương nhân

Viên mãn công đức tinh thần vị tha

Bá thí công đức hằng hà

Cô hồn thụ hưởng hà sa phúc điền

Hồi hướng công đức vô biên

Thoát khổ về miền cực lạc thảnh thơi

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Về đây thụ hưởng đời dài lâu

A di đà Phật niệm cầu

Mở lòng tế độ dài lâu đời đời

Sông sâu bể khổ mọi nơi

Nhờ thuyền bát nhã đến nơi liên trì

Nam mô đức Phật từ bi

Cô hồn thoát khổ tức thì tiêu dao

A di đà Phật niệm cầu

Hộ trì thí chủ sống lâu muôn đời

Cô hồn! hỡi cô hồn ơi!

Từ nay nhờ Phật đời đời ấm no.

Nam mô sinh tịnh độ bồ tát ma ha tát ( 3 lần )

02. THAN CÔ HỒN.02

Đương (Xuân ,…) thiên khải kiến pháp đàn

Trước thỉnh Phật thánh các quan hội đồng

Bây giờ công việc đã xong

Tín chủ lễ bạc mời vong cô hồn

Thượng trung hạ đẳng tam tôn

Đại thánh địa tạng dẫn hồn giải oan

Trung đàn tôn giả a nan

Tiêu diện đại sĩ giám đàn chứng minh

Phân cho thập loại chúng sinh

Tả nam hữu nữ văn kinh lai hoàn

Nào là dân thứ vua quan

Phả đồng cúng dàng phép phật nhiệm màu

Đông tây nam bắc nơi đâu

Trên bờ dưới nước quán cầu xưa nay

Chết đêm hay giữa ban ngày

Chôn bờ táng bụi phơi thây gò cồn

Mời hết kẻ dại người khôn

Thiên tai chinh chiến vong hồn quốc gia

Hồn thì mất cửa mất nhà

Mất cha lạc mẹ ,hay là mất con

Vậy nên chịu cảnh cô hồn

Không người cúng tế đang còn trầm luân

Nhờ người mảnh áo che thân

Lưng cơm bát cháo để phần hôm mai

Chư linh tựu toạ an bài

Nghe văn thí thực bi ai đẳng hồn

Giữ gìn đất nước trường tồn

Biết bao oan thác héo hon nỗi lòng

Trải qua mấy cuộc chiến công

Thô sơ giáo mác xung phong trận tiền

Hố chông gậy guộc mũi tên

Hi sinh anh dũng giữ yên nước nhà

Dù cho nam nữ trẻ già

Giặc đến giết hại mới ra cô hồn

Muôn nhờ đại đức từ tôn

Mở lòng cứu khổ đẳng hồn vô vong

Than ơi trận chiến phòng không

Súng đạn đại bác còn mong được gì

Máy bay tan xác một khi

Mộ phần chẳng có cũng vì quốc dân

Hoặc là đang buổi hành quân

Gặp mìn nổ chậm tấm thân tan tành

Có người phiên trực đứng canh

Bị tên biệt kích nó ranh hơn mình

Thế là cũng phải hi sinh

An táng chịu cảnh gia đình xa xôi

Hải quân canh giữ biển trời

Gặp bầy tàu chiến cuộc đời tiêu vong

Bộ binh quyết tử xung phong

Tên rơi đạn lạc khó hòng thoát thân

Người ta trong cõi hồng trần

Miếng cơm manh áo nhiều phần xót xa

Loạn ly thầy đã lược qua

Thiên tai hoạn nạn nói mà đắng cay

Nào là lũ lụt khốn thay

Mưa to nước lớn cuốn ngay cửa nhà

Không trừ con trẻ mẹ già

Một trận quét sạch thây ma giữ dòng

Lại người buôn quán bán cầu

Gặp bầy trấn lột là xong kiếp người

Oan hồn khốn khổ vô ngần

Chỉ vì tiền bạc mất mình ích chi

Thương thay những cháu hài nhi

Thiếu ngày ngắn tháng bỏ đi là thường

Mộ phần chẳng có khói hương

Thân hình thất lạc biết phương nơi nào

Những người chức trọng quyền cao

Nhà hàng khách sạn ra vào ung dung

Sinh không tử lại hoàn không

Giàu sang đến mấy khó hòng mang đi

Lại thương những kẻ hàn vi

Nhà cửa chẳng có lấy gì ấm thân

Xa xôi hành khất đỡ đần

Số chung mệnh tận lìa trần tha hương

Có người tai nạn giữa đường

Ô tô xe máy mỗi phương quá nhiều

Bất ngờ tay lái bị siêu

Thế là chịu cảnh hồn phiêu thân tàn

Người thì mắc phải hàm oan

Không lời thấu tỏ đã toan hoại mình

Sợi dây liều thuốc quyên sinh

Ra đi để lại cảnh tình khổ đau

Những người đánh lộn chửi nhau

Không kìm cơn nóng đập đầu người ta

Kéo bè hung khí xông ra

Đâm người đột tử thế là oan khiên

Gái trai nhan sắc hám tiền

Đem thân bán đổi nhân duyên nhỡ nhàng

Trong tay lắm bạc nhiều vàng

Một khi tắt thở khó mang theo mình

Thẫn thờ những cháu học sinh

Đổ đốn nghiện hút gia đình biết chi

Thân mà đeo bệnh một khi

Thuốc nào chữa được âm ty phải về

Những người mưa gió gớm ghê

Thiên lôi sét đánh khó bề thoát thân

Người thì chẳng có mộ phần

Hoặc là thất lạc người thân khó tìm

Có người chết bởi bệnh tim

Ung thư tứ chứng khó tìm thuốc hay

Dù là kẻ tớ người thầy

Đã mắc bệnh trọng có ngày biệt ly

Trách ai vô nghĩa bất nghì

Lừa thầy phản bạn chỉ vì tài danh

Thế gian sinh tử đã đành

Mệnh chung hối hận tội tình xưa kia

Xót người sông nước đi về

Sóng to gió lớn thuyền bè nứt tan

Người thì vui tiệc cỗ bàn

Miếng ăn quá khẩu thành tàn còn chi

Cờ bạc đen đỏ ích gì

Cửa nhà bán sạch mình thì tiêu vong

Tìm đến cái chết là xong

Trần gian thấy cảnh mà lòng sót xa

Trời sinh ra kiếp người ta

Hiền lương dại dột ranh ma lọc lừa

Sống thì vội vã sớm trưa

Chết chịu tội lỗi khi xưa đã làm

Sân si tật đố gian tham

Tự tác tự chịu đành cam phận mình

Hôm nay phổ tế chúng sinh

Triệu thỉnh thập loại nghe kinh đạo màu

Ăn rồi khuyên bảo cùng nhau

Tiền vàng quần áo trước sau chia đều

( Hương hoa phẩm vật, trước sau chia đều)

Phép Phật biến ít hoá nhiều

Lòng thành thí chủ cầu siêu đẳng hồn

Muôn nhờ phương tiện pháp môn

Thụ dụng bão mãn u hồn siêu sinh

Phù hộ tín chủ hiển vinh

Đồng gia khang thái an ninh thọ trường

Nam mô siêu lạc độ bồ tát ma ha tát (3 lần)

THAN MƯỜI HAI LOẠI CÔ HỒN

Bản 01.

Dấu linh thập loại biết là đâu ?

Phách quế mơ màng đã mấy thu ?

Nay biển mai cồn là thế giới

Hồn thiêng vờ vật nghĩ mà đau.

Hương thành vừa đốt,

lời pháp cung phụng.

Khói thơm lan tỏa khắp vùng,

Núi sông đồng nội, suối rừng u linh.

Sơ phiên hoa ngọc chén quỳnh,

Thỉnh hồn các nẻo, mau mau giáng về.

(rót nước đánh một tiếng chuông)

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị già rị đa rị đát đa nga đa da

(3 lần).

1/ Nhất tâm phụng thỉnh:

Ác vàng tên ruổi, thỏ bạc thoi dong

Ôm lòng đau cốt nhục nỗi xa trông,

Sững mắt ngắm ảnh hồn còn đâu đó

Lò bảo đảnh màu hương nhen mới tỏ,

Giọng thiền lưu rày ngỏ với vong linh.

Ới ! vong linh ơi !

Nghe lời triệu thỉnh rành rành

Hồn chơi trong cõi u minh xin về.

2/ Nhất tâm phụng thỉnh!

Màu non lờ lạt,

Giọng nước thầm thì

Xuân đi rồi, hoa hãy còn đây

Người tới đó chim rày đã dạn,

Vài lượt thắp hơi trầm bay tứ tản

Đôi phen mời linh sảng ở đâu đây.

Ơi ! vong linh ơi !

Vong linh hồn nhẻ có hay

Nghe lời triệu thỉnh kíp xoay cõi trần…

3/ Nhất tâm triệu thỉnh!

Biển trần lênh láng,

Sóng nghiệp lao xao,

Người mê man trong giấc chiêm bao,

Mấy tỉnh lặng phân hào trong lẽ diệu.

Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu,

Uổng một vòng chơi nẻo nhơn gian,

Ba phen hương thắp Bảo đàn.

Ớ ! vong linh ơi !

Ba lần triệu thỉnh suối vàng hồn linh,

Nương lời bí mật đêm thanh trở về,

Về đây hưởng thọ hương huê,

Cam lồ pháp thực ê hề thiếu chi.

4/ Trước thỉnh kẻ Hoàng Vương, Đế Bá,

Triều đại xưa trải quá biết bao,

Đền đài chín lớp ở cao,

Non sông muôn dặm chen vào một tay,

Thuyền chuyến phút đổi thay vượng khí,

Xe loan còn rủ rỉ oan thanh.

Ôi thôi!

Đỗ Quyên kêu trót tàn canh,

Máu hờn nhuộm mãi trên cành đào hoa,

Trước sau Vương, Bá những là;

Hồn hương xin chứng tiệc hoa sẵn sàng.

5/ Lại thỉnh kẻ đăng đàn bái tướng,

Dựng ngọn cờ báo thưởng hầu quan,

Nghìn cân lực cử đảnh vàng

Thân trường thành vững trăm ngàn dặm khơi,

Trướng hùm lạnh, uổng đời Hãn Mã,

Khói lan tràn nào gã Phàn Long!

Ôi thôi!

Ngựa nhà chiến tướng vắng không,

Hoa hèn cỏ nội mấy vùng buồn thiu,

Anh hùng tướng soái bao nhiêu,

Pháp diên xin chứng ít nhiều phải chăng.

6/ Lại thỉnh kẻ ngũ lăng tài tuấn

Phẩm hiền lương bá quận danh thần,

Ba năm quan tiết trong ngần,

Lòng son một tấm trung quân rõ ràng,

Nhà Châu huyện xa làng phụ mẫu

Xóm nước trời theo dấu thần tiên.

Ôi thôi!

Chênh chênh bể hoạn sóng nghiêng,

Mờ mờ hồn bướm ly miền dương quan,

Văn thần xiết kể muôn ngàn

Chốn này xin chứng pháp đàn cho xong.

7/ Lại thỉnh kẻ tao ông mặc khách

Lối cữa vàng nhà bạch vào ra,

Rừng văn nhẹ bước Thám hoa,

Ngang cung bút chiến chơi tòa cát vi,

Tan lửa đóm tiếc dày công học

Mòn đĩa nghiên uổng nhọc chí bền.

Ôi thôi!

Lụa hồng bảy thước đề tên,

Đất vàng một cụm lấp nền văn chương,

Văn nhơn biết bấy nhiêu lường

Hồn hoa xin chứng tiếc thương mấy phần.

8/ Lại thỉnh kẻ “Xuất trần phi tích”

Thượng sĩ kìa với khách Cao Tăng,

Trai tịnh ngũ giới đạo hằng,

Gái tỳ kheo lại đủ ngần nết tu,

Làng hoa trúc nào câu mật đế

Nhà hổ nô vắng kệ, khổ không.

Ôi thôi!

Kinh song trăng thẳm lạnh lùng,

Nhà thiền leo lắt đèn chong canh dài,

Thiền lưu này hỡi ai ai,

Chơn hồn xin hỡi chứng lai Pháp đàn.

9/ Lại thỉnh kẻ Hoàng quan giả khách

Dòng võ y phong cách nhà tiên,

Tu chơn trong động Đào nguyên,

Trước châu lãng uyển khi rèn tánh ta,

Trời nêu tiếng tam hoa chưa toại

Đất chôn hồn tứ đại thêm thương.

Ôi thôi!

Lò đơn lâm quán lạnh sương,

Tiêu đàn gió thảm thổi tàn hạnh hoa,

Bao nhiêu Đạo sĩ nhưng là

Mùi hương u cảm thấu nhà hư vô.

10/ Lại thỉnh kẻ giang hồ cơ lữ

Đường Bắc Nam trải thứ hành thương

Lợi quyền muôn dặm toan đương

Ngàn vàng trử lại trong hàng hóa buôn

Thân sương gió thịt chôn bụng cá

Bước gió mây xương rã đường dê.

Ôi thôi!

Vía theo mây Bắc sè sè

Hồn theo ngọn nước xuôi về biển Đông

Thương nhơn sau trước một dòng

Bữa nay xin chứng vào trong tiệc đồng.

11/ Lại thỉnh kẻ lướt xông chiến trận

Sức phương cường mình bận áo binh,

Cờ điều phất bóng tương tranh,

Trong chùm mũi bạc đem mình chống đương,

Gan ruột nát theo trường kim cổ

Da thịt rơi đầy chỗ can qua.

Ôi thôi!

Cát vàng văng vẳng tiếng ma,

Mờ mờ xương trắng ai mà thu cho,

Xưa nay mấy kẻ tốt đồ

Đêm nay xin hưởng cam lồ tiệc trai.

12/ Lại thỉnh kẻ nghén thai mười tháng

Lót chiếu rơm ngồi mãn ba ngày,

Trước mừng loan phụng hiệp bầy,

Sau thời trông giấc hùng bi cho tường,

Vần cung phụng phút chường hung cát,

Tuồng ngõa chương rơi nát mẹ con.

Ôi thôi!

Cành hoa nở, trận mưa tuôn

Đương khi trăng tỏ gặp luồng mây xâm,

Những người sản nạn qui âm,

Nghe lời triệu thỉnh lai lâm Pháp đàn.

13/ Lại thỉnh kẻ bốn phương mọi rợ,

Với những người ú ớ điếc đui,

Chết mình tôi tớ lui thui,

Liều thân hầu hạ bỡi người ghen tuông,

Khinh Tam bảo tội dường cát bãi

Nghịch song thân ác nhẫy cõi người.

Ôi thôi!

Đêm trường thăm thẳm bóng mơi,

Cửa mù thiu thỉu như trời thu đông,

Những người bội nghịch hoang hung

Pháp diên xin chứng vào trong cho tề.

14/ Lại thỉnh kẻ cung khuê thuở trước

Gái má đào sắc nước kém đâu,

Bức tranh chi phấn đua nhau,

Áo huân long xạ ganh màu thiên hương,

Hồn vân vũ tan vườn kim cốc

Ruột trăng hoa héo dọc mã khôi.

Ôi thôi!

Phong lưu ngày trước đâu rồi,

Xương khô lạnh lẽo trong chồi cỏ cây,

Những trang xinh tốt xưa nay

Lửa hương xin chứng tiệc chay bỉ bàng.

15/ Lại thỉnh kẻ cơ hàn khất cái

Cùng tù nhơn mang phải trọng hình,

Gặp tai nước lửa hại mình,

Hoặc xuông hùm sói tan tành thịt xương,

Khí oán mãi day rường thuốc độc

Hồn kinh vì sóng húc bờ siêu.

Ôi thôi!

Mưa chiều khói lạnh thước kêu,

Lá thu gió thổi dập dìu nha bay,

Những người hoạnh tử xưa nay

Cam lồ rày đã sẵn bày tiệc hương.

16/ Lại thỉnh kẻ sáu đường pháp giới

Những cô hồn mười loại đâu đây,

Diện Nhiên sở thống một tay,

Nòi kìa tịch lệ giống nầy trần sa,

Nương cây cỏ, bóng ma mường tượng

Lỵ mỵ và vọng lượng quỷ danh,

Cô hồn phách trệ linh đinh,

Tiên vong với kẻ thân tình gần xa,

Bao nhiêu triệu thỉnh nhưng là

Ai ai xin cũng chứng qua tiệc này…

Thượng lai triệu thỉnh dĩ phân minh,

Duy nguyện lai lâm giám hạ tình,

Tam tước cẩn hành sơ hiến lễ

Hoa đàn tịnh tọa thỉnh kinh thanh.

Nghi Thỉnh

MƯỜI HAI LOẠI CÔ HỒN

Trong Nhân Gian

Bản 02.

Dấu linh thập loại biết là đâu ?

Phách quế mơ màng đã mấy thu ?

Nay biển mai cồn là thế giới

Hồn thiêng vờ vật nghĩ mà đau.

Hương thành vừa đốt,

lời pháp cung phụng.

Khói thơm lan tỏa khắp vùng,

Núi sông đồng nội, suối rừng u linh.

Sơ phiên hoa ngọc chén quỳnh,

Thỉnh hồn các nẻo, mau mau giáng về.

(rót nước đánh một tiếng chuông)

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị già rị đa rị đát đa nga đa da

(3 lần).

Nhị phiên

Tam phiên dấu linh… giáng về. –

1 – Hương Hoa Nghênh, Hương Hoa Thỉnh :

Cao Tăng thượng sĩ xuất trần,

Tăng Ni phạm hạnh thanh cao,

 thiện tín giới quy toàn vẹn…

Hoa vàng trúc biếc, còn đâu bí mật chân ngôn.

Mây trắng trời xanh, kinh kệ vô thường vô ngã.

Thương thay ! Cửa thiền thấm lạnh ba canh trăng sáng,

 tịnh thất đèn soi bóng vắng lạnh lùng.

Như thế những hàng Thích tử một loại cô hồn.

Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn,

 phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng

. Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị già rị đa rị đát đa nga đa da

(3 lần).

  • 2 – Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

 Tiên nhân áo nhẹ, đạo sĩ mũ vàng, vườn hoa an tĩnh tu chân, trong động đào nguyên dưỡng tánh.

 Đạo pháp chưa toàn, thiên tào chưa kịp ghi tên thì bốn đại vô thường, địa phủ đành ôm mối hận.

Thương thay ! Lò đan quán ngọc in sương lạnh, đàn hoa vườn đạo gió hiu buồn.

Như thế những hàng Đạo sĩ huyền môn một loại cô hồn.

Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế………………… (3 lần).

  • 3 – Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

 Các triều đế chúa hầu vương, chín trùng điện các cao ngôi, muôn dặm sơn hà riêng cõi.

Từ Tây thuyền chiến đến, ngàn năm vương khí bỗng tàn.

Xe loan vừa quay về Bắc, tiếng oan bao nước chưa tan.

Thương thay ! Chim quyên thấp thỏm hoa đào rụng, máu đỏ nhuộm tâm mối hận dài.

Như thế những hàng Vương bá một loại cô hồn.

Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế……… (3 lần). –

4 – Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

 Lập đàn bái tướng dựng tiết phong hầu.

 Sức dời đỉnh nặng ngàn cân, thân sánh thành dài vạn dặm. Trướng hùm nay sương lạnh, uổng bao binh mã công lao.

 Giặc sói hôi tanh đã phũ phàng rồng thiêng nguyện lớn.

Thương thay ! Tướng quân ngựa chiến nay đâu vắng, thân vùi dưới đất cỏ hoa sầu.

 Như thế những hàng Tướng soái anh hùng một loại cô hồn.

 Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế……… (3 lần). –

5 – Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

 Năm châu tài tuấn, trăm quận hiền lương, bao năm tiết sáng văn quan, một tấm lòng son thờ chúa.

Nay châu Nam, mai huyện Bắc, từ biệt quê hương đi gánh vác việc nhân dân.

Góc biển chân trời không may bỏ mạng.

Thương thay ! Lá rụng nổi trôi theo dòng nước.

Âm dương cách biệt, hồn thiêng vơ vẩn biết nương đâu ?

Như thế những hàng Đại thần Tể phụ một loại cô hồn.

Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

 Mõ : Nam mô bộ bộ đế ………… (3 lần). –

6 – Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Thư sinh mặt trắng, sĩ tử cửa vàng.

Tìm hoa chân đến rừng văn, tranh tài thân chơi trường thí.

Không may đèn quỳnh vụt tắt, luống uổng công phu bao năm đọc sách mài nghiêng mực.

Thương thay ! Lụa đỏ vài dòng ghi tên tuổi, đất vàng một nấm lấp đời văn chương.

Như thế những hàng cử sĩ văn nhân một loại cô hồn.

Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị……… (3 lần). –

 7 – Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Bán buôn Nam Bắc lữ khách giang hồ, doanh thương muôn dặm đi về, chứa trữ ngàn vàng muôn bạc.

Không ngờ sóng gió đến nỗi mồi ngon bụng cá hiến thân.

Chẳng biết đường về đành mất mạng nơi hẻm quanh lối hiểm. Thương thay ! Mù mịt phách theo mây Bắc cuốn, vời vợi hồn theo suối Đông trôi.

Như thế những hàng lữ khách tha hương một loại cô hồn.

 Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị…… (3 lần). –

8 – Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Anh hùng chiến sĩ vì nước vì dân.

Dưới cờ trống đánh tranh hùng, trước trận giặc rừng gươm đổi mạng.

Tiếng kèn thúc giục, phút giây đầu vỡ thân tan.

Thắng bại chưa phân, đất đã đầy xương rơi thịt nát.

Thương thay ! Bát ngát sa trường oan quỷ khóc, ngổn ngang hài cốt chẳng ai thâu.

Như thế những hàng chiến sĩ trận vong một loại cô hồn.

 Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị…… (3 lần). –

9 – Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Chín tháng mang thai, ba hôm nằm chỗ.

Những tưởng hòa minh loan phụng, ước mong hợp mộng hùng bi. Tin lành sắp báo, cát hung trong một phút giây.

Ngọc đá chưa phân, mẹ con đã về chín suối.

 Thương thay ! Hoa đang tươi đẹp, mưa gió phũ phàng.

 Trăng đang tròn sáng, mây kéo mịt mù.

Như thế những hàng sản phụ nạn nhi một loại cô hồn.

Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

 Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị……… (3 lần). –

10 – Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Mọi, mường, thổ, mán, đui, điếc, ngọng, câm, thiếp tỳ ganh ghét thiệt thân, tôi tớ nhọc nhằn mất mạng.

 Khinh khi Tam-bảo, tội ác chứa tợ hà sa.

 Bội nghịch mẹ cha, hung dữ đầy tràn vũ trụ.

 Thương thay ! Đêm dài tối mịt bao giờ sáng, cảnh khổ âm u kiếp đọa đày.

Như thế những hàng báo chướng nghiệp oan một loại cô hồn.

Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế……… (3 lần). –

11 – Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

 Giai nhân mỹ nữ mặt phấn phòng khuê, hương xông xạ ướp. Ngày nay trăng khuyết hoa tàn.

Thương thay ! Trâm cài lược giắt liễu biếc hoa thơm, phong lưu ngày trước nay để lại đây nắm xương tàn.

Như thế những hàng phụ nữ quần thoa một loại cô hồn.

Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

 Mõ : Nam mô bộ bộ đế rị……… (3 lần). –

12 – Hương hoa nghênh, hương hoa thỉnh :

Tù nhân hình ngục, hành khất cơ hàn,

nước lửa mất thân, cọp beo cướp mạng, vòng dây thuốc độc, ngàn năm chưa tỉnh hồn oan.

Sét đánh núi băng vật vờ phách quỷ.

Thương thay ! Khói biếc mai chiều gió lạnh lá vàng.

Như thế những hàng hoạnh tử thương vong một loại cô hồn.

Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng.

Mõ : Nam mô bộ bộ đế………… (3 lần).

(đánh ba tiếng chuông)

Khắp thỉnh pháp giới 12 loại cô hồn,

Diệm Nhiên đại sĩ thống lãnh tất cả. Nương cỏ gá cây, lỵ mỵ võng lượng, trệ phách cô hồn, hằng sa chủng loại cùng gia thân quyến thuộc. Cẩn nguyện nương oai Tam-bảo thần lực mật ngôn, phút giây tới hưởng trai đàn, pháp diên lễ mọn lòng thành kính dâng. (3 tiếng chuông)

Lòng thành phụng thỉnh đã phân minh

Xin nguyện quang lâm chứng thịnh tình.

 Sơ lễ kính mừng đôi chén ngọc

 Đàn hoa ngồi tạm lắng nghe kinh.

Chuông mõ tụng MÔNG SƠN THÍ THỰC

X