Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Mông Sơn Khoa-Thủy Lục Chư Khoa 1894

Âm dương quân lợi.

Khoa Mông Sơn Âm Việt:

Trang 01
Trang 02
Trang 03
Trang 04
Trang 05
Trang 06
Trang 07
Trang 08
Trang 09
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24

附:

東方世界阿閦 佛唵嘛呢吽,其身色唵啞吽放光明吽吽,唵嘛呢吽手印執持降魔杵唵嘛呢吽.衆等志心唵啞吽, 稱讚禮吽吽,唵嘛呢吽.願我佛慈悲作證明

Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Trang 52
Trang 53
Trang 54
Trang 55
Trang 56
Trang 57
Trang 58
Trang 59
Trang 60
Trang 61
Trang 62
Trang 63
Trang 64
Trang 65
Trang 66
Trang 67

Văn thỉnh Cô Hồn nghĩa tiếp:

Sau Văn thỉnh Cô hồn Pháp Chủ Hiến cúng Thí Thực Nghi, hoặc tiếp theo: Cái Văn Diêm La Thiên Tử,…Trang 68

Trang 68
Trang 69

Văn than Cô hồn xong tiếp Nam mô vân lai tập Bồ-tát-ma-ha-tát ( Tam biến) Trang 87

( Từ trang 70 đến trang 86 là Văn than Cô hồn Âm Hán )

Trang 87
Trang 88
Trang 89
Trang 90
Trang 91
Trang 92
Trang 93
Trang 94
Trang 95
Trang 96
Trang 97
Trang 98
Trang 99
Trang 100
Trang 101
Trang 102
Trang 103
Trang 104
Trang 105
Trang 106
Trang 107
Trang 108
Trang 109
Trang 110
Trang 111
Trang 112
Trang 113
Trang 114
Trang 115
Trang 116
Trang 117
Trang 118
Trang 119
Trang 120
Trang 121
Trang 122
Trang 123
Trang 124
Trang 125
Trang 126
Trang 127

南 無阿 彌 陀 佛

Phụ Phần Câu Đối:

開甘露化無為有

施法食變少成多

香進案前陳法事

花開臺上演真經

壇上巍峨來妙相

案前祈禱表真心

壇上如來金色相

案前謹白寶藏經

寶懺宣時可濟沉淪離苦海

銀燈照處能令拯溺脫幽途

幡懸五彩拂除萬劫之愆

燈點七層爍破三途之苦

慈悲廣運靈通德

幽苦均霑濟度仁

十軸靈文可滅河沙之罪

千花教主能消塵劫之殃

X