Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

A.GIỚI LUẬT CĂN BẢN:

I. Giới tại gia

(Năm giới căn-bản của Phật tử tại gia)

( Dùng chung cả nam giới và nữ giới )

Giới tại gia bao gồm:

+ Quy y Tam Bảo :

1.Quy y Phật Bảo (Về nương tựa đức-Phật)

2.Quy y Pháp Bảo (Về nương tựa Giáo-pháp)

3.Quy y Tăng Bảo (Về nương tựa Chư-tăng)

+Vâng giữ 5 giới căn bản :

“Ngũ giới chúng đẳng đế thính”

Chúng Ngũ giới lắng nghe!

1.Không sát nhân ,hại vật ( Nhất bất sát sinh)

2. Không gian tham trộm cướp ( Nhị bất thâu đạo)

3. Không tà dâm (Tam bất tà dâm) -được chính hạnh.

4. Không dối trá ,điêu ngoa ( Tứ bất vọng ngữ )

5. Không rượu chè và các chất kích thích gây nghiện

( Ngũ bất ẩm tửu )

+ Phụ thêm phần phát nguyện :

Nguyên âm :

Chư ác mạc tác

Chúng thiện phụng hành

Tự tịnh kỳ ý

Thị chư Phật giáo .

Dịch nghĩa :

Chớ làm các việc ác

Siêng làm các việc lành

Giữ tâm ý trong sạch

Là lời chư Phật dạy.

Rộng thêm phần tham khảo :

Quan niệm của đạo-Nho và Năm-giới trong đạo-Phật:

1.Thủ –nhân bất Sát

2.Thanh- túc bất Đạo (trộm)

3.Trinh- khiết bất Dâm

4.Thủ- tín bất Khi (dối)

5.Tận- hiếu bất Tửu (rượu)

Lược nghĩa:

Vì giữ trọn lòng nhân, là không sát sinh

Biết sống tự vừa đủ , là không trộm cướp

Giữ lòng mình thanh khiết, là không phóng túng

Trọn giữ vững đức tin, là không dối trá

Tột cùng sự hiếu thuận,là không rượu chè.

Một người nam giới hoặc nữ giới khi quy y Tam Bảo và thực hành tốt năm điều răn dạy này thì công đức cao tột .Trọn đời an lành thành tựu mọi thắng duyên trong đời sống Nhân-sinh xã hội. Tuy phẩm số là năm điều căn bản, nhưng thực hành chuẩn mực trọn vẹn, thì đó là bậc thang vững chắc đầu tiên của tất cả mọi giới tu hành giải thoát sinh tử luân hồi. Hoàn thành tốt trách nhiệm, nghĩa vụ là một công dân Nhân-nghĩa mẫu mực trong xã hội, bổn phận trọn lành Trung-hiếu trong gia đình. Dù trên cương vị,giới tính,độ tuổi nào cũng cần áp dụng thực hành tốt Năm-điều răn dạy căn bản này của đức Phật.

Giới tại gia chi tiết cụ thể sẽ có bài giảng giải sau:

II .Giới xuất gia: (Chính thức có 5 chúng)

+ Xuất gia ngũ giới (vâng giữ 5 giới )

(Chung cả nam và nữ giới mới tập sự, dự vào hàng xuất gia)

+ Xuất gia thập giới (vâng giữ 10 giới )

(Gồm hai chúng Sa-di (nam) và Sa-di-ni (nữ )giới

chính thức là quân số trong 5 chúng xuất gia )

1.Sa-di thập giới tướng (vâng giữ 10 giới ).

2.Sa-di-ni thập giới tướng (vâng giữ 10 giới ).

3.Thức-xoa-ma-na giới tướng (vâng giữ 6 Pháp ).

+ Xuất gia Cụ-túc giới

4.Tỳ-kheo giới bản (vâng giữ 250 giới )

5.Tỳ-kheo-ni giới bản (vâng giữ 348 giới và Bát-kính-pháp )

(Cộng chung là 5 chúng xuất gia chính thức về cả tâm và tướng)

Tâm hình dị tục

+Xuất gia ngũ giới

( Dùng chung cả nam giới và nữ giới )

Vâng giữ 5 giới căn bản ,như phần tại gia ngũ giới ở trên

Nhưng hình tướng có khác, vì mới xuống tóc ở Chùa

tập sự xuất gia ,học hành rèn luyện, tu dưỡng đạo đức,

công phu-công quả, học hành quy củ nếp sống Thiền-môn như:

Hai thời công phu Tụng-niệm : Công Phu Khuya (Khóa Sáng), Công Phu Chiều (Khóa Tối).

Phép Thỉnh Chuông, Cúng Ngọ ( Niệm Thực, Cúng Phật ), Thí Thực ( Cúng cháo).

Ngoài ra còn học các bộ như (Chi tiết ):

+45 Bài Kệ Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu

+24 Chương Oai Nghi

+Quy Sơn Cảnh Sách

+Kinh Di Giáo

+Xuất gia thập giới (Chi tiết ):

1.Sa-di thập giới tướng.

Bắt đầu chính thức trở thành người xuất gia chân chính.

Gồm 10 giới căn bản :

“Thập giới chúng đẳng đế thính ”

01.Nhất viết bất sát 

02.Nhị viết bất đạo

03.Tam viết bất dâm

04.Tứ viết bất vọng ngữ.

05. Ngũ viết bất ẩm tửu.

06.Lục viết bất trước hương hoa man, bất hương đồ thân.

07.Thất viết bất ca vũ xướng kỹ bất vãng quan thính.

08.Bát viết bất tọa cao quảng đại sàng.

09.Cửu viết bất phi thời thực. 

10.Thập viết bất tróc trì sanh tượng kim ngân bảo vật.

2.Sa-di-ni thập giới tướng.

(Cũng cùng với Sa-di thập giới tướng ở trên .)

3. Thức-xoa-ma-na giới tướng ( Dành cho Sa-di-ni )

 Học thêm 6 Pháp (Chi tiết ):

01.Nhất viết bất dâm,

02.Nhị viết bất đạo,

03.Tam viết bất sát,

04.Tứ viết bất vọng ngữ,

05.Ngũ viết bất phi thời thực,

06.Lục viết bất ẩm tửu.

+ Ngoài ra cũng học các bộ Kinh như:

+Kinh Thập Thiện nghiệp Đạo.

+Kinh Tứ Thập Nhi Chương.

+Kinh Di Giáo.

+Duy Thức Tam Thập Tụng.

+Thiền Lâm Bảo Huấn,

4. Tỳ-kheo giới bản “ 250 giới (Chi tiết ):

5. Tỳ-kheo-ni giới bản “ 348 giớicộng thêm bát-kính-pháp (Chi tiết )

B. GIỚI LUẬT CĂN BẢN CỦA HÀNG XUẤT GIA  

(Chi tiết sau ):

X