Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

VĂN SỚ CÚNG KỴ BỔN SƯ

Chúng con cung kính nghe rằng:

Tăng-già đức lớn, ứng cúng khắp trong đời

Đệ tử lòng hèn, nhiệt thành thông ngoài cõi,

Tháng năm mòn mỏi,

Ơn đức sắc son.

Sớ vì:

Nay có chùa …, đệ tử Thích … hợp cùng đồng môn bốn chúng, Phật tử mười phương.

Giờ này, cung kính quì trước Tổ đường,

Chí thành dâng lên pháp cúng,

Tâm hương năm nén,

Thiền vị một diên,

Ngửa mong Tăng bảo phước điền

Dũ lòng ai liên chứng giám.

Đệ tử chúng con thiết nghĩ: Tôn sư – Người!

Chánh tín xuất gia,

Đồng chơn nhập đạo,

Hoằng dương Phật giáo,

Hàng phục ma quân.

Tiếp Tăng độ chúng ân cần,

Xử thế đãi nhân thành thực,

Sáng gương đạo đức,

Rõ ấn từ bi,

Chúng đẳng phục duy

Tôn sư thể tất.

Hôm nay:

Nhân ngày huý nhật

Sắm sửa hương trai,

Đồng đến trước đài,

Một lòng cung tiến,

Đôi lời thô thiển,

Mạo muội tỏ bày,

Có sớ văn này

Cúi đầu bái bạch.

Nam Mô Ma-ha Sa-môn…Bổn sư Hòa thượng giác linh, tác đại chứng minh.

– Phục nguyện:

Trên ao cửu liên phóng quang đưa xuống

Trong nhà Tam bảo hoa rải rước về,

Độ sanh còn nhớ lời thề,

Tiếp chúng không quên ý nguyện.

Thần thông hiển hiện

Uy đức cao siêu,

Tự tại tiêu diêu,

Tuỳ duyên hoá độ.

Cẩn sớ!

Nay ngày… tháng năm …, PL.25…

Đệ tử chúng đẳng,

Hoà nam thượng sớ.

X