Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

TÁN THÁN CÕI PHẬT A DI ĐÀ

Lời và trình bày : Sư Cô Thích Nữ Huệ Ngạn

Phổ Nhạc: Hoài Phương

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Về Tây Phương Có A Di Đà

Ở Cõi Đây Có Phật Thích Ca

Phật Hai Nước Phát Tâm Là

Độ Dân Chúng Nơi Ta Bà

Về Bên Cõi A Di Đà

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Lạc Bang Cõi Vui Tràn Đầy

Mọi Người Khi Sanh Về Đây

Khổ Ưu Não Rơi Từng Ngày

Người Trong Nước Luôn Sum Vầy

Trồng Cây Đức Đơm Hoa Dày

 Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Cảnh Quang Cõi A Di Đà

Ngọc Lưu Ly Xây Hành Lang

Dùng Châu Lưới Bao Quanh Nhà

Hàng Cây Báu Rung La Đà

Đường Đi Cũng Trân Châu Ngà

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Hồ Ao Có Sen Bằng Vàng

Tỏa Từ Hoa Ra Hào Quang

Màu Sen Trắng Xanh Hay Vàng

Hào Quang Sáng Lên Muôn Ngàn

Để Giang Đón Dân Ta Bà

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Giữa Ao Có Ngôi Nhà Sàn

Về Được Đây Ôi Là Sang

Toàn Châu Báu Như Kim Vàng

Bạch Kim Lót Xây Nên Đàng

Tỏa Lên Nét Phong Cao Nhàn

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Hồ Ao Nước Ôi Nhiệm Mầu

Vị Ngọt Thanh Thơm Và Sâu

Sản Sanh Đức Luôn Đi Đầu

Vậy Ai Uống Mong Vơi Sầu

Được Theo Ý Như Mong Cầu

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Cõi Đây Trỗi Lên Nhạc Trời

Người Được Nghe Ưu Sầu Vơi

Hạt Mưa Xuống Đơm Hoa Trời

Tỏa Hương Đến Thơm Cho Đời

Người Nghe Sẽ An Muôn Đời

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Người Trên Đó Thân Vàng Rồng

Mỗi Buổi Mai Đi Nhặt Bông

Về Dâng Cúng Mong Gieo Trồng

Hạt Hoa Đức Vươn Trong Lòng

Đường Chân Lý Luôn Tỏa Hồng

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Cõi Nơi Ấy Chim Muôn Màu

Nguyện Cùng Gieo Căn Lành Sâu

Miệng Luôn Hót Âm Thanh Mầu

Dạy Người Biết Buông Đau Sầu

Trọn Đời Sống Không Lo Rầu

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Mỗi Khi Gió Lay Cây Cành

Tạo Ra Tiếng Âm Thật Thanh

Dạy Dân Chúng Nên Tu Hành

Hãy Tinh Tấn Cho Chuyên Cần

Quả Tâm Đức Mau Viên Thành

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Cõi Bên Ấy Ôi Nhiệm Mầu

Vật Tiện Nghi Trân Bảo Châu

Người An Hưởng Trong Sang Giàu

Mọi Sinh Sống Chư Thiên Hầu

Toàn Tâm Ý Không Vương Sầu

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Cõi Tây Ấy Không Thù Hằn

Mọi Người Thương Như Tình Thân

Chẳng Tham Sắc Danh Không Cần

Đường Ân Ái Không Lân Cận

Cùng Nhau Quyết Tu Chuyên Cần

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Người Bên Ấy Không Tầm Thường

Họ Đều Sanh Tâm Hiền Lương

Chẳng Toan Tính Không Đo Lường

Bình An Sống Trong Chơn Thường

Được Tâm Ý Luôn An Tường

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Phật Sao Có Tên Di Đà

Vì Ngài Tâm Luôn Vị Tha

Nguyện Thương Chúng Sanh Ta Bà

Mở Ra Nước A Di Đà

Độ Cho Hết Dân Ta Bà

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Phật Bên Ấy Tâm Phi Thường

Lòng Từ Lan Sang Mười Phương

Cùng Bi Trí Cao Vô Lượng

Vậy Ta Hãy Nên Quy Ngưỡng

Để Mau Thoát U Mê Đường

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Phật Xưa Có Ra Lời Thề

Mở Rộng Thêm Bang Lạc Quê

Vậy Ai Đã Mong Sanh Về

Thì Nên Chớ Tâm Si Mê

Phật Giang Đón Đưa Ta Về

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Người Ơi Hãy Mau Tỉnh Lòng

Đừng Để Cho Tâm Chạy Rong

Vì Còn Đắm Mê Danh Lòng

Tử Sanh Ấy Luôn Quay Vòng

Lạc Bang Nước Không Sanh Đồng

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Vậy Ta Chớ Tâm Buông Thả

Hãy Niệm Danh Di Đà A

Cõi Tây Ấy Quê Hương Nhà

Người Vui Sống Không Đau Già

Kề Bên Đức A Di Đà

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Cõi Tây Ấy Không Luân Hồi

Vậy Người Ơi Mau Về Thôi

Niệm Thông Suốt Khi Đi Ngồi

Để Ưu Não Không Đâm Chồi

Tòa Sen Báu Ta Lên Ngồi

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Này Ta Hãy Mau Niệm Phật

Để Nghiệp Duyên Không Chồng Chất

Trần Gian Vốn Không Chân Thật

Thì Sao Hãy Không Niêm Mật

Niệm Danh Đức Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Người Niệm Hãy Không Sân Hận

Mọi Loài Thương Như Người Thân

Hễ Khi Giúp Ai Đang Cần

Về Sau Ý Không Ân Hận

Nguyện Chia Cách Tâm Xa Gần

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Nguyện Cho Những Ai Niệm Phật

Được Thân Thể Luôn Bình An

Được Tâm Ý Luôn Thanh Nhàn

Vượt Gian Khó Trong Muôn Ngàn

Lòng Ưu Não Mau Phai Tàn

Nam Mô A Di Đà Phật ( 5 lần)

Tán Thán Cõi Phật A Di Đà
X