Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

YẾT MA CHỈ NAM  羯磨指南

Năm khắc in: 1841

Nơi tàng bản: chùa Linh Quang

Tổng số quyển: 4 tập

Mục lục: bộ sách 4 tập gồm 12 quyển chia thành 20 chương liệt kê và diễn giải các pháp Yết Ma

Chương 1: Biện duyên thành hoại

Chương 2: Chư giới kết giải

Chương 3: Độ nhân thọ giới

Chương 4: Bán nguyệt thuyết giới

Chương 5: Kiết hạ an cư

Chương 6: Thụ nhật xuất giới

Chương 7: Cửu tuần tự tứ

Chương 8: Già hi na y

Chương 9: Y vật thụ xả

Chương 10: Chư dược viện thụ

Chương 11: Dư trường thuyết tịnh

Chương 12: Đắc thí thụ phần

Chương 13: Vong vật xứ đoạn

Chương 14: Lục tụ sám hối

Chương 15: Vi tình trị phạt

Chương 16: Diệt chư tránh sự

Chương 17: Khai giá tùy duyên

Chương 18: Ngũ bách kết tập

Chương 19: Thất bách kết tập

Chương 20: Tạp pháp trụ trì

Tham Khảo:

Bảng Phân Công:

Người đi xuất gia tu đạo giải thoát, kết hạ an cư học tập hành trì tiến tu đạo nghiệp. Dĩ công thượng Đức, đền đáp Bốn-ân chức sự phân công, nay ghi tên bảng.

Bảng Đăng Danh Hạ Lạp:

Người siêu việt thế tục sống cuộc sống Xuất-gia, chẳng kể tuổi đời chỉ tôn tuổi Đạo. Phương danh Hạ-lạp đăng bảng như sau:     

日光略出羯磨諸文白。

01. 安居文。

大德(長老)一心念。我某甲比丘。依(某甲聚落)某甲僧伽藍(某甲房舍)。前三月夏安居。(後三月夏安居) (三說已…) (善.爾)

02. 尼請教授法白文 (三拜) chính

大德某處比丘尼僧清淨和合禮比丘僧足求教授師願大德為我白僧慈憫故 (三說已…)

應答尼言。

昨日為尼僧中請教授師眾中無堪任者上座如律宣略教誡。敕爾比丘尼僧.精勤行道.謹慎莫放逸。

受囑人 聞一拜 如上座所教 ! (善.爾)

03. Văn trả lời Ni  bộ tự tứ:

途眾各淨默然者,實由尼等,內勤三業外無三事固見不犯,惟然如是,汝傳教敕,敕夷爾比丘尼等如法自賜. 謹慎莫放逸。

依教奉行, (善.爾)

04.受七日文。

大德(長老)一心念。我比丘某甲。受七日法出界外 為某甲事故。還此中安居。白大德(長老)令知

(三說), (善.爾)

05. 自恣文。

大德一心念。眾僧今日自恣。我比丘 (沙彌某甲) 亦自恣。若見聞疑罪。大德(長老) 哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。(三說) (善.爾)

X