Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Các bài Sám Thông Dụng

01.HỒNG-DANH BỬU-SÁM

Ðại-từ đại-bi mẫn chúng-sanh,

Ðại-hỉ đại-xả tế hàm-thức,

Tướng-hảo quang-minh dĩ tự nghiêm,

Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ. O (1)

Nam-mô quy-y Kim-Cang Thượng sư. O (2)

Quy-y Phật, quy-y Pháp, quy-y Tăng. O (3)

Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu Nhơn-Thiên phước báo, Thanh Văn, Duyên-Giác, nãi chí Quyền-thừa chư vị Bồ-tát, quy y tối thượng thừa, phát bồ-đề tâm, nguyện dữ pháp-giới chúng-sanh nhứt thời đồng đắc A-Nậu-Ða-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Ðề. O (4)

          Nam-mô quy-y thập-phương tận hư-không giới nhứt thiết chư Phật. O (5)

          Nam-mô quy-y thập-phương tận hư-không giới nhứt thiết Tôn Pháp. O (6)

          Nam-mô quy-y thập-phương tận hư-không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng. O (7)

          Nam-mô Như-Lai, Ưng-Cúng, Chánh-Biến-Tri, Minh-Hạnh-Túc, Thiện-Thệ, Thế-Gian-Giải, Vô-Thượng-Sĩ, Ðiều-Ngự Trượng-Phu, Thiên-Nhơn-Sư, Phật, Thế-Tôn. O (8)

          Nam-mô Phổ-Quang Phật. O (9)

          Nam-mô Phổ-Minh Phật. O (10)

          Nam-mô Phổ-Tịnh Phật. O (11)

          Nam-mô Ða-Ma-La-Bạt-Chiên-Ðàn-Hương Phật. O (12)

          Nam-mô Chiên-Ðàn Quang Phật. O (13)

          Nam-mô Ma-Ni-Tràng Phật. O (14)

          Nam-mô Hoan-Hỉ-Tạng-Ma-Ni-Bảo-Tích Phật. O (15)

          Nam-mô Nhứt-Thiết Thế-Gian Nhạo-Kiến-Thượng-Ðại Tinh-Tấn Phật. O (16)

          Nam-mô Ma-Ni-Tràng-Ðăng-Quang Phật. O (17)

          Nam-mô Huệ-Cự-Chiếu Phật. O (18)

          Nam-mô Huệ-Ðức-Quang-Minh Phật. O (19)

          Nam-mô Kim-Cang Lao-Cường-Phổ-Tán-Kim-Quang Phật. O (20)

          Nam-mô Ðại-Cường Tinh-Tấn Dõng-Mãnh Phật. O (21)

          Nam-mô Ðại-Bi-Quang Phật. O (22)

          Nam-mô Từ-Lực-Vương Phật. O (23)

          Nam-mô Từ-Tạng Phật. O (24)

          Nam-mô Chiên-Ðàn Khốt Trang-Nghiêm-Thắng Phật. O (25)

          Nam-mô Hiền-Thiện-Thủ Phật. O (26)

          Nam-mô Thiện-Ý Phật. O (27)

          Nam-mô Quảng Trang-Nghiêm-Vương Phật. O (28)

          Nam-mô Kim-Hoa-Quang Phật. O (29)

          Nam-mô Bảo-Cái-Chiếu Không Tự-Tại Lực Vương Phật. O (30)

          Nam-mô Hư-Không Bảo-Hoa Quang Phật. O (31)

          Nam-mô Lưu-Ly Trang-Nghiêm Vương Phật. O (32)

          Nam-mô Phổ-Hiện-Sắc-Thân-Quang Phật. O (33)

          Nam-mô Bất-Ðộng-Trí Quang Phật. O (34)

          Nam-mô Hàng Phục Chúng-Ma-Vương Phật. O (35)

          Nam-mô Tài Quang-Minh Phật. O (36)

          Nam-mô Trí-Huệ-Thắng Phật. O (37)

          Nam-mô Di-Lặc-Tiên Quang Phật. O (38)

          Nam-mô Thiện-Tịch-Nguyệt-AÂm Diệu-Tôn Trí-Vương Phật. O (39)

          Nam-mô Thế-Tịnh-Quang Phật. O (40)

          Nam-mô Long-Chủng-Thượng-Tôn-Vương Phật. O (41)

          Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Quang Phật. O (42)

          Nam-mô Nhựt-Nguyệt-Châu-Quang Phật. O (43)

          Nam-mô Huệ-Tràng-Thắng-Vương Phật. O (44)

          Nam-mô Sư-Tử-Hẩu-Tự-Tại-Lực-Vương Phật. O (45)

          Nam-mô Diệu-AÂm-Thắng Phật. O (46)

          Nam-mô Thường-Quang-Tràng Phật. O (47)

          Nam-mô Quan-Thế-Ðăng Phật. O (48)

          Nam-mô Huệ-Oai-Ðăng-Vương Phật. O (49)

          Nam-mô Pháp-Thắng-Vương Phật. O (50)

          Nam-mô Tu-Di Quang Phật. O (51)

          Nam-mô Tu-Ma-Na-Hoa Quang Phật. O (52)

          Nam-mô Ưu-Ðàm-Bát-La-Hoa Thù-Thắng-Vương Phật. O (53)

          Nam-mô Ðại-Huệ-Lực-Vương Phật. O (54)

          Nam-mô A-Súc-Tỳ-Hoan-Hỉ-Quang Phật. O (55)

          Nam-mô Vô-Lượng-AÂm-Thinh-Vương Phật. O (56)

          Nam-mô Tài-Quang Phật. O (57)

          Nam-mô Kim-Hải-Quang Phật. O (58)

          Nam-mô Sơn-Hải-Huệ-Tự-Tại-Thông-Vương Phật. O (59)

          Nam-mô Ðại-Thông-Quang Phật. O (60)

          Nam-mô Nhứt-Thiết-Pháp-Tràng-Mãn-Vương Phật. O (61)

          Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. O (62)

          Nam-mô Kim-Cang Bất-Hoại Phật. O (63)

          Nam-mô Bảo-Quang Phật. O (64)

          Nam-mô Long-Tôn-Vương Phật. O (65)

          Nam-mô Tinh-Tấn-Quân Phật. O (66)

          Nam-mô Tinh-Tấn-Hỷ Phật. O (67)

          Nam-mô Bảo-Hỏa Phật. O (68)

          Nam-mô Bảo-Nguyệt-Quang Phật. O (69)

          Nam-mô Hiện-Vô-Ngu Phật. O (70)

          Nam-mô Bảo-Nguyệt Phật. O (71)

          Nam-mô Vô-Cấu Phật. O (72)

          Nam-mô Ly-Cấu Phật. O (73)

          Nam-mô Dõng-Thí Phật. O (74)

          Nam-mô Thanh-Tịnh Phật. O (75)

          Nam-mô Thanh-Tịnh Thí Phật. O (76)

          Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật. O (77)

          Nam-mô Thủy-Thiên Phật. O (78)

          Nam-mô Kiên-Ðức Phật. O (79)

          Nam-mô Chiên-Ðàn Công-Ðức Phật. O (80)

          Nam-mô Vô-Lượng-Cúc-Quang Phật. O (81)

          Nam-mô Quang-Ðức Phật. O (82)

          Nam-mô Vô-Ưu-Ðức Phật. O (83)

          Nam-mô Na-La-Diên Phật. O (84)

          Nam-mô Công-Ðức-Hoa Phật. O (85)

          Nam-mô Liên-Hoa-Quang-Du-Hí Thần-Thông Phật. O (86)

          Nam-mô Tài-Công-Ðức Phật. O (87)

          Nam-mô Ðức Niệm Phật. O (88)

          Nam-mô Thiện Danh-Xưng Công-Ðức Phật. O (89)

          Nam-mô Hồng-Diệm-Ðế-Tràng-Vương Phật. O (90)

          Nam-mô Thiện-Du-Bộ Công-Ðức Phật. O (91)

          Nam-mô Ðấu-Chiến-Thắng Phật. O (92)

          Nam-mô Thiện-Du-Bộ Phật. O (93)

          Nam-mô Châu-Tráp Trang-Nghiêm-Công-Ðức Phật. O (94)

          Nam-mô Bảo-Hoa Du-Bộ Phật. O (95)

          Nam-mô Bảo-Liên-Hoa-Thiện-Trụ-Ta-La-Thọ-Vương Phật. O (96)

          Nam-mô Pháp-Giới-Tạng-Thân-A-Di-Ðà Phật. O (97)

          Như thị đẳng, nhứt thiết thế-giới, chư Phật Thế-Tôn, thường-trụ tại thế, thị chư Thế-Tôn đương từ niệm ngã! Nhược ngã thử sanh, nhược ngã tiền sanh, tùng vô-thỉ sanh-tử dĩ lai, sở tác chúng tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy-hỉ. Nhược tháp, nhược Tăng, nhược tứ phương tăng vật, nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tùy-hỉ.

          Ngũ vô-gián tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy-hỉ.

          Thập bất thiện đạo, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy-hỉ.

          Sở tác tội-chướng, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa-ngục, ngạ-quỉ súc-sanh, chư dư ác thú, biên-địa, hạ tiện, cập miệt lệ-xa, như thị đẳng xứ, sở tác tội-chướng, kim giai sám-hối. O (98)

          Kim chư Phật Thế-Tôn, đương chứng tri ngã, đương chứng tri ngã, đương ức niệm ngã, ngã phục ư chư Phật Thế-Tôn tiền, tác như thị ngôn: nhược ngã thử sanh, nhược ngã dư sanh, tằng hành bố-thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc-sanh, nhứt đoàn chi tự, hoặc tu tịnh-hạnh, sở hữu thiện-căn, thành-tựu chúng-sanh, sở hữu thiện-căn, tu-hạnh bồ-đề, sở hữu thiện-căn, cập vô thượng trí, sở hữu thiện-căn, nhứt thiết hiệp tập, giảo kế trù lượng, giai tất hồi-hướng A-nậu-đa-la tam-miệu-tam-bồ-đề; Như quá-khứ, vị-lai, hiện-tại chư Phật sở tác hồi-hướng, ngã diệc như thị hồi-hướng, chúng tội giai sám-hối, chư phước tận tùy-hỉ, cập thỉnh Phật công-đức, nguyện thành vô-thượng trí.

          Khứ, lai, hiện-tại Phật, ư chúng-sanh tối-thắng, vô-lượng công-đức hải, ngã kim qui-mạng lễ. O (99)

          Sở hữu thập-phương thế-giới trung,

Tam thế nhứt thiết nhơn Sư-Tử,

Ngã dĩ thanh-tịnh thân, ngữ, ý

Nhứt thiết biến lễ tận vô dư,

Phổ-Hiền hạnh nguyện oai-thần lực,

Phổ hiện nhứt thiết Như-Lai tiền,

Nhứt thân phục hiện sát-trần thân,

Nhứt nhứt biến lễ sát-trần Phật. O (100)

Ư nhứt trần trung trần số Phật,

Các xử Bồ-tát chúng hội trung,

Vô tận pháp-giới trần diệc nhiên,

Thâm tín chư Phật giai sung mãn.

Các dĩ nhứt thiết âm thinh hải

Phổ xuất vô tận diệu ngôn từ,

Tận ư vị lai nhứt thiết kiếp,

Tán Phật thậm thâm công-đức hải. O (101)

Dĩ chư tối thắng diệu hoa man

Kỷ-nhạc đồ hương cập tán-cái

Như thị tối-thắng trang nghiêm cụ,

Ngã dĩ cúng-dường chư Như-Lai,

Tối-thắng y-phục tối-thắng hương,

Mạc hương, thiêu hương dữ đăng chúc,

Nhứt nhứt giai như diệu-cao tụ,

Ngã tất cúng-dường chư Như-Lai,

Ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm,

Thâm tín nhứt thiết tam thế Phật,

Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực,

Phổ biến cúng-dường chư Như-Lai. O (102)

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thỉ tham, sân, si,

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

Nhứt thiết ngã kim giai sám-hối. O (103)

Thập phương nhứt thiết chư chúng-sanh,

Nhị thừa hữu-học cập vô-học,

Nhứt thiết Như-Lai dữ Bồ-tát,

Sở hữu công-đức giai tùy-hỉ. O (104)

Thập phương sở hữu thế-gian đăng,

Tối-sơ thành-tựu Bồ-đề giả,

Ngã kim nhứt thiết giai khuyến thỉnh,

Chuyển ư vô-thượng diệu pháp-luân. O (105)

Chư Phật nhược dục thị Niết-bàn,

Ngã tất chí-thành nhi khuyến thỉnh,

Duy nguyện cửu trụ sát-trần kiếp,

Lợi lạc nhứt thiết chư chúng sanh. O (106)

Sở hữu lễ tán cúng-dường phước,

Thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp-luân,

Tùy-hỉ, sám-hối chư thiện-căn,

Hồi hướng chúng-sanh cập Phật đạo. O (107)

Nguyện tương dĩ thử thắng công-đức,

Hồi-hướng vô-thượng chơn pháp-giới,

Tánh tướng Phật, Pháp cập Tăng-già,

Nhị đế dung thông tam-muội ấn,

Như thị vô-lượng công-đức hãi,

Ngã kim giai tất tận hồi-hướng,

Sở hữu chúng-sanh thân, khẩu, ý,

Kiến hoặc đàn báng ngã pháp đẳng,

Như thị nhứt thiết chư nghiệp-chướng

Tất giai tiêu-diệt tận vô dư,

Niệm niệm trí châu ư pháp-giới,

Quảng độ chúng-sanh giai bất thối,

Nãi chí hư-không thế-giới tận,

Chúng-sanh cập nghiệp phiền-não tận,

Như thị tứ pháp quảng vô-biên,

Nguyện kim hồi-hướng diệc như-thị.

Nam-mô Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát. (3 lần)

02.SÁM BÁO HIẾU PHỤ THÂN

Thành tâm báo hiếu con quỳ,
Phụ thân nay đã biệt ly dương trần,
Con chưa đáp được mười ân,
Mà nay Cha đã qua phần còn đâu!
Nhắc thôi thêm thảm thêm sầu,
Làm con chưa trọn được câu sanh thành.
Từ nay Cha đã khuất hình,
Trước sau vắng vẻ gia đình quạnh hiu,
Bỏ con thơ dại chít chiu,
Đâu còn như sống mà kêu con về.
Công lao khó nhọc nhiều bề,
Đêm ngày lo lắng nặng nề vì con,
Ba năm nuôi dưỡng hao mòn,
Chăm nom nuôi trẻ đâu còn rảnh rang.
Lắm lần cầu nguyện vái van,
Cho con khôn lớn nên đàng công danh,
Rồi nay con được trưởng thành,
Chưa hề báo đáp công sanh phần nào,
Sanh thành dưỡng dục cù lao,
Gia đình gánh nặng làm sao an nhàn,
Sợ con lêu lõng sa đàng,
Sợ vì bịnh hoạn lại càng lo âu,
Cha không lên gác xuống lầu,
Bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè,
Cha không xuống ngựa lên xe,
Bỏ con đói rách chịu bề lang thang,
Cha không dư dả bạc vàng,
Bỏ con khốn khổ cơ hàn lều tranh,
Nuôi con dạy dỗ học hành,
Miễn cho con đặng trưởng thành nên danh.
Thương con Cha bỏ sao đành,
Nay vì số phận Cha đành biệt ly,
Nhỏ còn thơ dại biết chi,
Lớn khôn mới rõ Cha thì dày công.
Từ nay hết đợi hết trông,
Thi hài Cha gởi ra đồng cỏ xanh.
Về thăm đâu thấy dạng hình,
Bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhang tàn.
Lòng con thương nhớ thở than,
Cơm dâng ba bát vái van Cha về.
Chứng cho con cháu đồng quỳ,
Nguyện Cha về chốn Liên trì Lạc bang.
Thành tâm con lập trai đàn,
Nhờ ơn Phật Tổ chứng đàn khai kinh.
Con cầu Chư Phật chứng minh,
Địa Tạng Bồ tát thương tình độ vong.
Con nay cầu nguyện hết lòng,
Cầu cho Từ Phụ thoát vòng khổ luân.
Mới là đáp được thâm ân,
Ơn cao như núi nghĩa gần biển sâu,
Thành tâm khấn nguyện cúi đầu,
Từ bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh,
Nguyện cho hồn đặng an lành,
Đồng về Cực Lạc đồng sanh sen vàng.
Nam mô Tịnh độ Lạc bang,
Độ vong hồn đặng Tây phương mau về.

03.SÁM BÁO HIẾU MẪU THÂN

Báo ân nghĩa trọng vô biên,
Huyên đường nay đã huỳnh tuyền xa chơi,
Dương trần con chịu mồ côi,
Hai mươi bốn thảo chưa bồi dưỡng sinh,
Nhớ câu đất rộng trời dài,
Sông sâu bể thẳm non đoài cách xa,
Mẹ hiền khuất dạng trong nhà,
Bỏ con thơ dại vào ra một mình,
Đau lòng vì nỗi tử sinh,
Nhớ thương Từ Mẫu dứt tình biệt ly,
Cháu con sầu thảm ai bi,
Ra vào chẳng thấy dung nghi hàng ngày,
Trời cao đất thẳm có hay,
Mẹ con xa cách càng cay càng phiền,
Con còn vui sống triền miên,
Mất Mẹ gan ruột đảo điên muôn phần,
Than ôi, Từ Mẫu thâm ân,
Biết đâu tìm kiếm phân vân đêm ngày.
Nhớ ơn cúc dục cao dày,
Bây giờ chỉ thấy linh đài lạnh tanh,
Sớm khuya lặng lẽ một mình,
Vắng sau quạnh trước bóng hình Mẫu Thân,
Dưỡng sanh non biển sánh bằng,
Cưu mang mười tháng dạ hằng lo âu,
Nhiều khi Am Tự khấn cầu,
Cho con mạnh khỏe ngày sau nối dòng,
Khi con vừa mới lọt lòng,
Ba năm bú mớm ẵm bồng trên tay,
Mẹ Cha vất vả đêm ngày,
Trông con mau lớn chẳng nài công lao,
Nhứt là những lúc ốm đau,
Mẹ Cha khổ cực không sao nghĩ bàn,
Thuốc thang luống chịu cơ hàn,
Thấy con mạnh khỏe hân hoan vui mừng,
Khuyên con ăn ở có chừng,
Nào là trai gái giữ thuần nết na,
Dạy con khắp hết việc nhà,
Mẫu từ, Tử hiếu thuận hòa nên danh,
Bây giờ nhìn nấm mồ xanh,
Mộ đầy cỏ mọc chung quanh bịt bùng,
Về nhà thấy dạng chân dung,
Đèn hương khói tỏa nhớ cùng Mẫu Thân,
Nhớ Mẹ đau khổ muôn phần,
Tìm đâu gặp đặng Mẫu Thân dễ dàng,
Lòng con thương nhớ thở than,
Cơm dưng ba bát vái van Mẹ về,
Làm sao trả thảo báo ân,
Đôi hàng châu lụy tuôn dòng thở than,
Đêm thâu giấc mộng mơ màng,
Giựt mình thức giấc bàng hoàng năm canh,
Mẹ đà về chốn Diêm thành,
Bỏ con dương thế cam đành xót xa,
Ruột đau từ đoạn thiết tha,
Nhớ thương Từ Mẫu lệ sa khôn cầm,
Năm canh con trẻ đang nằm,
Áo khô nước mắt ướt dầm như mưa,
Hồn về chín suối xa đưa,
Diêm la quỷ sứ ngưu lừa gớm ghê,
Suối vàng cũng gọi là quê,
Ai ai không khỏi đọa về khổ thân,
Làm con báo hiếu chuyên cần,
Nguyện cầu Phật Tổ oai thần cứu ra.
Ngày nay thiết lễ Trai gia (ma chay),
Lòng thành cầu Phật Di Đà chứng minh,
Quan Âm, Thế Chí đồng thinh,
Đức Ngài Địa Tạng độ hình Mẫu Thân,
Hà sa Chư Phật Long Thần,
Phóng quang tiếp dẫn Mẫu Thân thượng  trình,
Hương hồn về chốn Phật đình,
Sen vàng chín phẩm hóa hình ngồi trong,
Ngồi trên phẩm báu hư không,
Nương theo chơn Phật thong dong Lạc thành,
Mẹ đã về cõi vô sanh,
Tội tiêu nghiệp dứt quả lành muôn năm.
Lạy cầu Chư Phật từ tâm,
Di Đà thọ ký hồn âm trọn lành,
Nguyện hồn về chốn Lạc thành,
Chứng ngôi bất thối vô sanh đời đời,
Cầu cho hồn đặng thảnh thơi,
Hộ trì tang quyến đến nơi đạo tràng,
Tụng kinh lễ Phật cầu an,
Phát tâm tu niệm Lạc bang mau về.

04.SÁM CẦU SIÊU CÚNG MẸ

(Sám Báo Hiếu I)

Mẹ ôi con rất đau lòng,
Nhớ thương từ mẫu bế bồng nuôi con,
Công lao khó nhọc mỏi mòn,
Tanh hôi giặt rửa vì con ốm gầy,
Con đau mẹ chạy thuốc thầy,
Vái van chùa miếu đủ đầy cầu xin,
Than ôi cốt nhục thâm tình,
Biết sao trả đặng mẹ mình dày công.
Bây giờ nhìn cảnh đau lòng,
Mẹ đã về chốn non bồng xa chơi,
Bỏ con lặn hụp biển khơi,
Sống trong khổ não lụy rơi chan hòa,
Biết đâu tìm kiếm mẹ già,
Nhìn lên hương án trong nhà quạnh hiu,
Cháu con thơ dại chít chiu,
Như gà mất mẹ chạy kêu lạc đàn,
Lòng con thương nhớ thở than,
Cơm dưng ba bát vái van mẹ về,
Cỗ bàn dọn cúng ê chề,
Nhìn sao chẳng thấy mẹ về uống ăn,
Mẹ về vãng cảnh chị Hằng,
Chúng con cúng giỗ làm văn tế ruồi.
Nhắc thôi đau khổ ngậm ngùi,
Nhớ thương từ mẫu sụt sùi lệ sa,
Thành tâm thiết lễ trai gia,
Một lòng cầu Phật Di Đà độ vong,
Nguyện cầu Địa Tạng thương lòng,
Cứu độ hồn mẹ thoát vòng oan khiên,
Cầu Ngài Tôn giả Mục Liên,
Ban cho Diệu pháp, Phật truyền lục thông,
Xin Ngài thương xót gắng công,
Cứu độ phụ mẫu tổ tông thoát nàn,
Khỏi nơi địa ngục khóc than,
Về nơi Cực lạc sen vàng điểm tên.
Nguyện cầu phụ mẫu sớm lên,
Liên hoa cửu phẩm nêu tên đời đời,
Ở nơi Cực Lạc vui chơi,
Hộ trì tang quyến thảnh thơi an nhàn,
Nam mô Tịnh độ Lạc bang,
Độ vong hồn đặng Tây phương mau về.
Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát.

05.SÁM TỐNG TÁNG

Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,
Kiếp phù sanh tụ tán mấy lăm hồi,
Người đời có biết chăng ôi!
Thân người tuy có, có rồi hoàn không.
Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng,
Mơ màng trong một giấc nồng mà chi,
Làm cho buồn bã thế ni,
Hôm qua còn đó bữa nay đâu rồi.
Khi nào đứng đứng ngồi ngồi,
Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô,
Khi nào du lịch giang hồ,
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài.
Khi nào lược giắt trâm cài,
Bây giờ gởi xác ra ngoài gò hoang,
Khi nào trau ngọc chuốt vàng,
Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh,
Khi nào mắt đẹp mày thanh,
Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu.
Khi nào lên các xuống lầu,
Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh,
Khi nào liệt liệt oanh oanh,
Bây giờ một trận tan tành gió mưa,
Khi nào ngựa lộc xe lừa,
Bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng,
Khi nào ra trướng vào màn,
Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa,
Khi nào mẹ mẹ cha cha,
Bây giờ bóng núi khuất xa muôn trùng,
Khi nào vợ vợ chồng chồng,
Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn,
Khi nào cháu cháu con con,
Bây giờ hai ngã nước non xa vời,
Khi nào cốt nhục vẹn mười,
Bây giờ lá héo nhành tươi vui gì,
Khi nào bạn hữu sum vầy,
Bây giờ chén rượu cuộc kỳ quạnh hiu.
Cái thân như tấc bóng chiều,
Như chùm bọt nước phập phều ngoài khơi,
Xưa Ông Bành Tổ sống đời,
Tám trăm tuổi thọ nay thời còn đâu,
Sang mà đến bực Công Hầu,
Giàu mà đến bực mấy lâu Thạch Sùng,
Nghèo mà đói khát lạnh lùng,
Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai,
Phù du sớm tối một mai,
Giàu sang cũng thác xạt xài cũng vong.
Thông minh tài trí anh hùng,
Ngu si dại dột cũng chung một gò,
Biển trần nhiều nỗi gay go,
Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê,
Sự đời nên chán nên chê,
Tầm nơi giải thoát mà về mới khôn.
Vong hồn ơi hỡi vong hồn!
Cuộc đời nay biển mai cồn tỉnh chưa?
Tỉnh rồi một giấc say sưa,
Sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về.
Hồn về Cực lạc nước kia,
Cho xa hang quỉ mà lìa kiếp ma.
Nhờ ơn Đức Phật Di Đà,
Phóng ra một ngọn chói lòa hào quang,
Trong khi tiếp dẫn rõ ràng,
Dắt hồn ra khỏi sáu đàng nghiệp nhân,
Quan Âm Bồ tát vui mừng,
Tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài,
Với cùng Thế Chí các ngài,
Cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng.
Có bảo cái có tràng phan,
Có mùi hương lạ có đàng ngọc xây,
Có Trời các cõi truy tùy,
Có đờn, có trống, rước đi một đường,
Rước về đến cảnh Tây phương,
Có ao thất bảo có hương ngũ phần,
Lưu ly có đất sáng ngần,
Ma ni có nước trong ngần chảy quanh,
Thất trân có bảy lớp thành,
Bảy hàng cây báu, bảy vành lưới châu,
Có ngân các, có kim lầu,
Có chim nói pháp nhiệm mầu dễ nghe.
Nghe rồi tỏ đạo Bồ đề,
Bao nhiêu nghiệp chướng hồn mê dứt liền,
Đã sanh về chín phẩm sen,
Mấy tai cũng sẩy mấy duyên cũng tròn.
Phật như thể Mẹ tìm con,
Con mà gặp Mẹ lại còn lo chi,
Lầu vàng đài báu thiếu gì,
Ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu,
Không ơn, không oán, không sầu,
Không già, không chết có đâu luân hồi.
Tánh xưa nay đã tỏ rồi,
Gương xưa nay đã lau chùi trần ô.
Tu hành phải đợi kiếp mô,
Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ,
Lựa là phải ngộ thiền cơ,
Mà đèn trí huệ dễ lờ đi đâu,
Mấy lời hộ niệm trước sau,
Nguyện cho thành phật mau mau nữa mà,
Phân thân ra khỏi Ta bà,
Từ bi tiếp độ những là chúng sanh.

06.SÁM HỒNG TRẦN

Cõi hồng trần gởi thân trăm tuổi,
Kiếp phù sanh thay đổi mấy lần,
Có thân nên khổ vì thân,
Bởi xưa chơn tánh niệm lần say mê.
Nhơn vô minh vọng tình nhiễm trước,
Thọ, tưởng, hành, ý thức nghiệp duyên,
Luân hồi sanh tử lộn quanh,
Ra vào ba cõi xuống lên sáu đường.
Đời dĩ vãng Tam Hoàng, Ngũ Đế,
Khó toan phương cõi thế thọ trường,
Những là diệu dược thần nông,
Dễ đâu cứu hết mạng vong số người.
Thuốc linh đơn tài y Biển Thước,
Cũng nan điều hết được bệnh nhơn.
Hữu hình, hữu hoại là thân,
Có đâu sống mãi ngàn năm trên đời.
Trường danh lợi lăng xăng lui tới,
Áng công hầu sớm tối đua chen,
Sang giàu nghèo khổ lộn xen,
Chung qui rồi cũng một phen tan tành.
Oai lẫy lừng Vua Tần Hoàng Thủy,
Tiếng anh hùng cái thế Hạng Vương,
Quyết lòng thâu đoạt giang sơn,
Dè đâu ý định sao hơn mạng Trời.
Chẳng lâu đời mạng Tần ngắn ngủi,
Sông Ô giang Hạng Võ bỏ mình,
Hớn (Hán) trào, Hàn Tín công nghìn,
Tề vương đoạt ấn dễ mang đặng nào?
Họ Thạch giàu của bao xiết kể,
Mà bây giờ còn để lại đâu?
Tuổi Nhan Hồi băm hai yểu số,
Sống tám trăm Bành Tổ mạng trường,
Xanh mày với tóc bạc sương,
Sống lâu thác yểu, một đường khác chi.
Mùi tục lụy đắng cay mấy nỗi,
Bả đỉnh chung nhiều nỗi nhọc lòng,
So tài đấu trí dại khôn,
Công danh, phú quí mộng hồn hoàn lương.
Cảnh vô thường tang thương biến đổi.
Người lẽ đâu sớm tối an nhàn,
Sanh giả không, tử giả không,
Mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời.
Còn chút hơi, ai ơi nghĩ lại,
Muôn việc đời cả thảy đừng mong,
Vắng đi ba tấc hơi lòng,
Bao nhiêu sự nghiệp còn mong chút gì?
Dẫu của tiền vạn thiên chất chứa,
Bực vương hầu Khanh tướng vinh huê,
Ơn thâm nghĩa trọng tận tình,
Đem ra chuộc thế mạng mình được chăng?
Có chi bằng tầm phương tế độ,
Niệm Di Đà giác ngộ thiện tâm,
Đạo là vô thượng thậm thâm,
Nếu không sớm gặp kiếm tầm dễ chi?
Xét thân nầy một khi gặp gỡ,
Để mất rồi muôn thuở khó toan,
Kiếp người sanh giữa trần gian,
Nhờ nơi chưởng đặng thiện căn lâu đời.
Vậy mấy lời hôm nay tỉnh giấc,
Nguyện vong hồn khoái lạc siêu sanh,
Bao nhiêu những việc tiền trình,
Bây giờ thôi cũng phải đành hoàn không.
Một khoảnh đồng bặt tăm chôn xác,
Ôi! Đành cho đất cát lấp vùi,
Biệt ly là cảnh ngậm ngùi,
Bi tâm tháng biệt nấm mồ ngàn thu.
Bóng trăng lu, nhìn đầu ác xế,
Tháng ngày qua quạnh quẽ mộ phần,
Gió mưa, nắng tuyết bao lần,
Cổ kim lai vãng tử sanh một đàng.
Cõi dinh hoàn, trần gian chung cảnh,
Kiếp luân hồi không rảnh thoát ly,
Mong nhờ pháp lực hộ trì,
Xả mê tùng giác tiêu diêu lạc thành.

Nguyện vãng sanh về miền cực lạc,
Dứt hết liền ác nghiệp trần lao,
Liên hoa chín phẩm đặng vào,
Trường xuân tự tại tiêu dao hưởng nhàn

Nam Mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát

(3 Lần )

X