Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

GIẢI NGHĨA: THÍCH NHẬT QUANG.

NHỮNG BÀI KỆ CHÚ CẦN THIẾT DÙNG HÀNG NGÀY

Hoằng dương Giới Luật, Tỳ-kheo Độc Thể ở núi Bảo Hoa chọn lựa; biên tập.

01. BUỔI SÁNG THỨC DẬY

Sáng sớm ngủ dậy

Nguyện cầu chúng sinh

Tất cả tỉnh giác

Thấu khắp mười phương.

02.ĐÓNG HỒNG CHUÔNG

Nguyện tiếng chuông này vang khắp cõi

Thiết vi u ám thảy đều nghe

Căn  trần, thanh tịnh, được viên thông

Tất cả chúng sinh lên bờ giác.

03. NGHE TIẾNG CHUÔNG

Nghe tiếng chuông, phiền não sạch

Trí tuệ lớn, Bồ-đề sinh.

Rời địa ngục, thoát  hầm lửa.

Nguyện thành Phật, độ chúng sinh.

Án già da đế ra sa bà ha (3 lần)

04. MẶC ÁO

Khi mặc quần áo

Nguyện cầu chúng sinh

Tất cả căn lành

Đến bờ bên kia

05. XUỐNG GIƯỜNG

Từ sớm giờ dần thẳng đến tối,

Tất cả mọi loài tự tránh né

Nỡ bước chân này dẫm đạp phải

Cầu cho chúng sinh lên cõi tịnh.

Án dật đế luật ni sa ha (3 lần)

06. BƯỚC ĐI KHÔNG HẠI CÔN TRÙNG

Khi cất bước chân

Nguyện cầu mọi loài

Đầy đủ pháp lành

Qua biển sinh tử

Án địa rị, nhật rị sa ha (3 lần)

07. ĐI RA KHỎI NHÀ

Từ nhà bước đi

Nguyện cầu mọi loài

Thấu rõ Phật trí

Thoát hẳn ba cõi

08. VÀO NHÀ VỆ SINH

Khi đại, tiểu tiện

Nguyện cầu mọi loài

Bỏ tham, sân,  si

Dứt sạch tội lỗi

Án, ngận lỗ đà da sa ha (3 lần)

09. RỬA SẠCH

Vệ sinh xong rồi

Nguyện cầu mọi loài

Trong pháp xuất thế

Mau chóng vượt qua

Án, thất rị bê hê sa ha (3 lần)

10. TẨY RỬA NHƠ BẨN

Tẩy rửa nhơ bẩn

Nguyện cầu mọi loài

Sạch sẽ toàn thân

Không còn cấu uế.

Án, hạ nẵng mật lật đế sa ha (3 lần)

11. RỬA TAY

Dùng nước rửa tay

Nguyện cầu mọi loài

Trong sạch tay mình

Giữ gìn chính pháp.

Án, chủ ca ra da sa ha (3 lần)

12. RỬA MẶT

Dùng nước rửa mặt

Nguyện cầu mọi loài

Được pháp thanh tịnh

Hết sạch nhơ bẩn.

Án, chủ ca ra da sa ha (3 lần)

13. UỐNG NƯỚC

Phật bảo trong bát nước

Tám vạn bốn ngàn trùng

Nếu không tâm cầu nguyện

Là sát hại sinh vật.

Án, phạ tất ba ra ma ni sa ha (3 lần)

14. ĐẮP Y NĂM ĐIỀU

Tốt  thay, áo giải thoát

Áo ruộng phước vô-tướng

Con nay cung kính nhận

Đời đời không rời bỏ.

Án, tất đà da sa ha (3 lần)

15. ĐẮP Y BẢY ĐIỀU

Tốt  thay, áo giải thoát

Áo ruộng phước cao thượng

Con nay cung kính nhận

Đời đời thường đắp mặc.

Án, độ ba độ ba sa ha (3 lần)

16. ĐẮP ĐẠ Y

Tốt  thay, áo giải thoát

Áo ruộng phước cao thượng

Vâng giữ mệnh Phật pháp

Rộng độ khắp muôn loài.

Án, ma ha ca bà, ba tra tất đế sa ha (3 lần)

17. ĐỒ DÙNG ĐỂ NẰM (NGỒI)

Ngọa cụ dùng để nằm

Nuôi lớn dòng tính Phật

Trưởng thành nơi Thánh địa

Vâng giữ mệnh Như Lai.

Án, đàn ba đàn ba sa ha (3 lần)

18. LÊN CHỐN ĐẠO TRÀNG

Khi chiêm lễ Phật

Nguyện cầu mọi loài

Nhìn thấu tất cả

Mười phương chư Phật.

Án, a mật lật đế hồng phấn tra (3 lần)

19. CA NGỢI ĐỨC PHẬT

Bậc tôn kính Vua-pháp

Ba cõi không thể lường

Đạo-sư của trời, người

Cha lành cả bốn loài

Con một niềm quy kính

Dứt trừ nghiệp ba đời

Muôn lời dùng khen ngợi

Vạn kiếp cũng không hết.

20. ĐẢNH LỄ PHẬT

Trên dưới trời đất ai như Phật

Mười phương thế giới cũng chẳng bì

Thế gian khắp cả, những gì thấy

Tất cả không ai như Phật được.

21. CHÂN NGÔN LỄ RỘNG KHẮP

Án, phạ nhật ra hộc ( 3 lần)

22. DÂNG CÚNG TỊNH BÌNH

Tay dâng tịnh bình

Nguyện cầu mọi loài

Trong, ngoài sạch sẽ

Hết mọi nhơ bẩn.

Án, thế già rô ca sất hàm, sất sa ha (3 lần)

23. CHÂN NGÔN SÚC RỬA TỊNH BÌNH

Án, lam sa ha ( 21 lần)

24.CHÂN NGÔN DÂNG NƯỚC

Án Phạ Tất Bát Ra Ma Ni Sa Ha ( 3 lần )

Nẵng mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha.

Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, sa bà ha (3 lần)

25. THỜI  ĂN CƠM

+Khi bát còn trống

Nguyện cầu mọi loài

Rốt ráo trong sạch

Hết mọi phiền não.

Khi bát đã đầy

Nguyện cầu mọi loài

Đầy đủ sung túc

Tất cả pháp lành.

26. MANG ĐỒ ĂN CHO CHÚNG SINH

+Pháp lực khó nghĩ bàn

Từ bi không ngăn ngại

Bảy hạt khắp mười hướng

Ban phát hết muôn loài.

Án, độ lợi ích sa ha (3 lần)

Đại-bàng chim Súy-điểu

Quỷ thần nơi đồng trống

Mẹ con bọn La-sát

Cam lộ đều no đủ

Án, mục đế sa ha (3 lần)

27. SAI NGƯỜI MANG THỨC ĂN CÚNG THÍ

+Chúng quỷ thần lắng nghe

Nay tôi dâng cúng người

Rộng khắp cả mười phương

Tất cả quỷ thần hưởng

Án, mục lực lăng sa ha (3 lần)

Phật chế chúng Tăng

Thực tồn ngũ quán

Tán tâm tạp thoại

Tín thí nan tiêu

Đại chúng văn kiền trùy

Các chính niệm

+ Phật rằng các vị xuất gia

Khi ăn tưởng nhớ, qua năm pháp màu

Tán tâm chuyện phiến làu nhàu

Của dâng tín thí dễ gì tiêu mau

Đại chúng tất cả cùng nhau

Nghe thanh hiệu lệnh, một lòng cầu kinh.

+ Chấp trì ứng khí

Đương nguyện chúng sinh

Thành tựu pháp khí

Thọ thiên nhơn cúng

Án, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhật, ra hồng phấn tra

Sơ thi: Nguyện đoạn nhất thiết ác

Nhị thi: Nguyện tu nhất thiết thiên

Tam thi: Thệ độ nhất thiết chúng sinh

Ngũ quán:

Nhất kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ

Nhị thổn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng

Tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông

Tứ chính sự lương dược, vị liệu hình khô

Ngũ vi thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực

+ Tay nâng bát cơm

Nguyện cầu mọi loài

Đầy đủ Pháp-khí

Nhận trời, người dâng.

Án, chỉ rị, chỉ rị, phạ nhật, ra hồng phấn tra. (3 lần)

+ Ba muỗng cơm đầu phát nguyện:( Tam đề)

Muỗng cơm thứ nhất: Nguyện đoạn hết điều ác

Muỗng cơm thứ nhì: Nguyện làm các điều thiện

Muỗng cơm thứ ba: Nguyện độ hết chúng sinh.

+ Năm pháp quán:

Một rằng công đức đầy vơi

Số kia vô lượng từ nơi cúng dường.

Hai xem đức hạnh cho tường

Của người dâng cúng, chớ mường tượng qua

Ba ra tâm ý phòng ngừa

Chớ tham đắm sắc, chừa đường tử sinh.

Bốn là vị thuốc tịnh minh.

Chữa khô thân xác, linh đơn hàng ngày.

Năm gây đạo nghiệp cao dày

Mới dùng phẩm vật, bày đàn cúng dâng.

28. KHI ĂN CƠM XONG ( KẾT TRAI )

Với người dâng cúng thí

Ắt được điều lợi ích

Người chung vui cúng thí

Sau cũng được an vui.

Cơm nước xong xuôi

Nguyện cầu mọi loài

Mọi việc hoàn mãn

Đầy đủ Phật pháp.

29. RỬA BÁT

Nước dùng rửa bát này

Giống như vị Cam-lộ

Cúng thí các quỷ thần

Tất cả đều no đủ.

Án, ma hưu ra tất sa ha (3 lần)    

30. MỞ NHẬN BÁT

Dùng bát, Phật chế định

Con nay cung kính nhận

Nguyện cùng khắp muôn loài

Đều đặng pháp Tam-luân.

Án, tư ma ma ni sa ha (3 lần)

31. NHẬN CÚNG DƯỜNG

Cúng dường tài, pháp như nhau

Cả hai chẳng khác, nên mau vui làm

Đàn tràng, pháp hội luận đàm

Đầy đủ viên mãn, không ai kém phần. 

32. CẦM NHÀNH DƯƠNG

Tay cầm nhành dương

Nguyện cầu mọi loài

Đều được diệu pháp

Tất cả trong sạch.

Án, tất ba phạ thuật đáp, tát rị ba, đáp rị ma, tát ba phạ thuật đát khoánh (3 lần)

33. XỈA RĂNG

Đương khi xỉa răng

Nguyện cầu mọi loài

Tâm ý trong sạch

Dứt mọi phiền não.

Án a mộ dà, di ma lệ, nhĩ phạ ca ra, tăng thâu đà nễ, bát đầu ma, câu ma ra, nhĩ phạ tăng thâu đà da, đà ra đà ra, tố di ma lê, sa phạ ha. ( 3 lần )

34.SÚC MIỆNG.

Súc miệng , tâm liền sạch

Nước miệng thơm mùi hương

Ba nghiệp thường thanh tịnh

Cùng về cõi Tây-phương.

Án, hám án hãn sa ha (3 lần)

35. CẦM TÍCH TRƯỢNG

Tay cầm tích trượng

Nguyện cầu mọi loài

Mở pháp hội lớn

Đúng như chính giáo.

Án, na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế, na dạ bát nanh, hồng phấn tra (3 lần)

36. TRẢI ĐỒ DÙNG NGỒI THIỀN

Bày tòa ngồi thiền

Nguyện cầu mọi loài

Mở bày thiện pháp

Rõ biết thật tướng

Vững thân ngồi thiền

Nguyện cầu mọi loài

Ngồi tòa Bồ-đề

Tâm không, rỗng lặng.

Án, phạ tác ra, a ni bát ra ni, ấp đa da sa ha (3 lần)   

37. NGỦ NGHỈ

Đến giờ ngủ nghỉ

Nguyện cầu mọi loài

Thân được yên định

Tâm không loạn động

Quán tưởng nhớ chữ A cùng hởi thở vào ra liên tục.

38. GẶP NƯỚC CHẢY, QUA SÔNG, QUA CẦU

(Ba bài kệ, 1 tiêu đề; kể ra là 3 bài )

Khi thấy Nước chảy

Nguyện cầu mọi loài

Ý niệm tốt lành

Tẩy trừ nhơ bẩn.

Nam mô hoan hỷ trang nghiêm Phật

Nam mô Bảo Kế Như Lai

Nam mô Vô Lượng Thắng Vương Phật

Án, phạ tất ba ra ma ni sa bà ha (3 lần).

Thấy Nước sông lớn

Nguyện cầu mọi loài

Được dự dòng Thánh

Vào biển Phật-pháp.

Thấy Cầu sông lớn

Nguyện cầu mọi loài

Rộng độ tất cả

Giống như (cây) Cầu to.

39. TẮM PHẬT

Con nay được tắm tượng Như Lai

Trí tuệ trang nghiêm công đức lớn

Năm-trược chúng sinh lìa cấu nhiễm

Cùng được Pháp thân của Như Lai.

40. CA NGỢI ĐỨC PHẬT.

Ca ngợi đức Phật

Nguyện cầu mọi loài

Được giống thân Phật

Đạt Pháp Vô-tướng.

Án mâu ni, tam mâu ni, tát phạ hạ (3 lần).

41. ĐI NHIỄU VÒNG QUANH THÁP

Nhiễu Tháp bên phải

Nguyện cầu mọi loài

Việc làm không trái

Thành quả Trí-giác.

Nam mô tam mãn đa một đà nẩm, án đỗ ba đỗ ba sa bà ha (3 lần).

42. THĂM KHÁM BỆNH.

Thăm người đau ốm

Nguyện cầu mọi loài

Biết thân giả hợp

Lìa mọi tranh chấp.

Án thất rị đa, thất rị đa, quân tra rị sa phạ hạ. (3 lần)

43. CẠO RÂU TÓC

Cạo bỏ râu tóc

Nguyện cầu mọi loài

Xa lìa phiền não

Rốt ráo Không-tịch.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà da, sa bà ha ( 3lần)

44. TẮM GỘI

Tắm gội thân thể

Nguyện cầu mọi loài

Thân tâm mát mẻ

Trong ngoài sạch sẽ.

Án bạt chiết ra não ca tra sa ha ( 3 lần )

45. TẨY RỬA CHÂN

Rửa sạch chân tay

Nguyện cầu mọi loài

Đủ cả Thần-túc

Việc làm không ngại.

Án lam sa ha ( 3 lần ).

( Có chỗ chỉ ghi đến Bài 45. Từ bài 46 đến 51 gồm rút thêm trong Kinh, Luật thành 50 bài cộng với 1 bài 10 giới Sa-di Ni trùng vào 10 giới của Sa-di không lặp lại. Thành 51 bài.)

46. MƯỜI GIỚI TƯỚNG CỦA SA DI.

01.Một là không được sát sanh.

02.Hai là không được trộm cướp.

03.Ba là không được dâm dục.

04.Bốn là không được nói dối. 

05.Năm là không được uống rượu.

06.Sáu là không được mang vòng hoa thơm,không dùng hương thơm xoa mình.

07.Bảy là không được ca, vũ, hòa tấu, biểu diễn, hay đi xem nghe. 

08.Tám là không được ngồi giường cao và rộng lớn. 

09.Chín là không được ăn trái phạm thời gian quy định. 

10.Mười là không được nắm giữ vàng bạc,châu báu, bảo vật.

47. SA DI PHẢI CÓ ĐẦY ĐỦ 5 ĐỨC TÍNH CAO QUÝ VÀ BIẾT 10 PHÁP SỐ.

Kinh Phước Điền nói :

Sa-di phải có đầy đủ 5 đức tính cao quý:

Một là phát tâm Xuất-gia, vì ôm lòng quý kính Phật pháp vậy.

Hai là xả bỏ hình tướng thế gian, mà nhận lãnh giáo pháp Phật-đà vậy.

Ba là cắt dứt tình cảm riêng tư, vì không còn phân biệt người thân, kẻ sơ vậy.

Bốn là đem toàn thân-tâm vào trong đạo, vì sự tôn kính ngưỡng mộ Phật-pháp vậy.

Năm là chỉ mong cầu quả vị Đại-thừa, vì hóa độ chúng sinh vậy.  

Lại trong Luật Tăng Kỳ lại nói, nên vì Sa-di nói thêm 10 Pháp số:

Một là tất mọi sự sinh tồn đều do ăn uống.

Hai là danh và sắc ( Tên gọi và hình tướng)

Ba là biết ba cảm thọ ( khổ, vui, vô ký-không khổ vui)  

Bốn là Bốn-đế (bốn chân lý Khổ-tập-diệt-đạo đế)

Năm là Năm-ấm (Sắc, thụ, tưởng, hành, thức ấm)

Sáu là Sáu-nhập gồm: 6 Căn  (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý), 6 Trần (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp)

Bảy là Bảy-chi phần Giác-ngộ gồm: 1/ Trạch pháp giác chi, 2/ Khinh an giác chi, 3/ Tinh tấn giác chi, 4/ Hỷ giác chi, 5/ Niệm giác chi, 6/ Định giác chi, 7/ Xả giác chi

Tám là Tám-đường chân chính gồm: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định

Chín là Chín-cõi (Cửu-giới), chúng sinh ở gồm: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, A Tu La, Người, Trời, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát.

Mười là mười cảnh Xứ-nhập, gồm :Địa nhất thiết nhập xứ, Thủy nhất thiết nhập xứ, Hỏa nhất thiết nhập xứ, Phong nhất thiết nhập xứ, Thanh nhất thiết nhập xứ, Hoàng nhất thiết nhập xứ, Xích nhất thiết nhập xứ, Bạch nhất thiết nhập xứ, Không nhất thiết nhập xứ và Thức nhất thiết nhập xứ.

48.MƯỜI GIỚI TƯỚNG CỦA SA DI NI

( Giống cùng 10 Giới tướng của Sa-di ở phần trên (46) , không tiện kể lại,)

49. GIỚI TƯỚNG CỦA THỨC XOA MA NA

Một là không dâm dục

Hai là không trộm cướp

Ba là không sát sinh

Bốn là không dối trá

Năm là không ăn trái phép.

Sáu là không uống rượu và chất kích thích.

50. GIỚI TƯỚNG CỦA PHẬT TỬ TẠI GIA.

Một là không sát sinh

Hai là không trộm cướp

Ba là không tà dâm

Bốn là không dối trá

Năm là không uống rượu và chất kích thích.

51. GIỚI TƯỚNG BÁT QUAN TRAI

Một là không sát sinh

Hai là không trộm cướp

Ba là không dâm dục

Bốn là không dối trá

Năm là không uống rượu và chất kích thích.

Sáu là xa rời sự trang điểm, vật báu, hương hoa xông ướp thân.

Bảy là xa rời sự trang trí giường cao tốt, xa rời việc ca múa hát nhạc và đi xem nghe.

Tám là rời bỏ sự ăn uống trái thời phép.

NHỮNG BÀI KỆ CHÚ CẦN THIẾT DÙNG HÀNG NGÀY

(Hết)

X