Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

Theo truyền thống Phật giáo Việt Nam thì ngày 8 tháng tư âm lịch là ngày Đức Phật Thích Ca Đản sinh, hay còn gọi là ngày Bụt sinh.

” Kim triêu chính thị tứ ngoạt bát

Tịnh Phạn vương cung sinh Tất Đạt “

Sáng sớm ngày tám tháng tư

Thái tử Tất-đạt hạ sinh giáng trần.

Tại Đại hội Phật giáo Thế giới lần đầu tiên diễn ra tại Colombo, SriLanka, từ ngày 25 tháng 5 đến 8 tháng 6 năm 1950, các phái đoàn đến từ 26 quốc gia là thành viên đã thống nhất ngày Phật đản quốc tế là ngày rằm tháng Tư âm lịch.

Vậy để thuận lợi cho các Chùa, Tự, Viện,… tổ chức lễ Phật Đản được long trọng và đầy đủ ý nghĩa hơn nên tổ chức ” Tuần Lễ Phật Đản “. Từ ngày 8 đến ngày 15 tháng tư để thuyết giảng về ý nghĩa Đức Phật Đản Sinh cho giới Phật tử hiểu rõ hơn về ngày Đại lễ này.

Và ngày 15 tháng 12 năm 1999, theo đề nghị của 34 quốc gia, để tôn vinh giá trị đạo đức, văn hóa, tư tưởng hòa bình, đoàn kết hữu nghị của Đức Phật, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại phiên họp thứ 54, mục 174 của chương trình nghị sự đã chính thức công nhận Đại lễ Vesak là một lễ hội văn hóa, tôn giáo quốc tế của Liên Hợp Quốc, những hoạt động kỷ niệm sẽ được diễn ra hàng năm tại trụ sở và các trung tâm của Liên Hợp Quốc trên thế giới.Từ năm 2000 trở đi, được tổ chức vào ngày trăng tròn đầu tiên của tháng 5 dương lịch.

NGHI THỨC PHẬT ĐẢN

1 CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương,

Phưởng phất khắp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sanh,

Cầu Phật từ gia hộ:

Tâm Bồ đề kiên cố,

Chí tu học vững bền,

Xa biển khổ nguồn mê,

Chóng quay về bờ giác.

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O

Kính lễ Thế Tôn

Giáo chủ Ta-bà

Tu tập nhiều kiếp lâu xa

Rồi từ Đâu-suất giáng thần

Giã từ ngôi vị quốc vương

Chuyên tâm ngồi thiền

Hàng phục ma quân

Một sáng sao mai vừa mọc

Đạo giác ngộ viên thành

Rồi hoằng pháp độ sanh.

Các bậc hiền thánh tu theo

Vô sanh đã chứng.

Chúng con quy hướng nhất tâm

Vô sanh sẽ chứng.

Hôm nay nhân ngày Phật đản, chúng con trì

niệm hồng danh, xưng dương công đức của Người.

Kính xin Người từ bi gia hộ:

Ánh đạo vàng ngày càng tỏ rạng

Bánh xe pháp chuyển khắp muôn nơi

Tông phong mãi mãi vàng son

Tổ nghiệp đời đời vững mạnh

Tăng ni, đạo lực thậm thâm,

Phật tử, tín tâm kiên cố.

Nguyện nhà nhà hạnh phúc, an khang,

Cầu đất nước hòa bình, hưng thịnh.

Năm châu an lạc, bốn biển thanh bình,

Tình với vô tình đều thành Phật đạo. O

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)

TÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loại.

Qui y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận!

LỄ PHẬT

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng,

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới Đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời .

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện qui y.

– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lễ)

– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lễ)

– Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát; Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lễ)

TÁN HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên đàn
Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương
Hiện thành mây báu kiết tường
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền
Pháp thân toàn thể hiện tiền
Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát (3 lần )

TỤNG CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a lị gia bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tả. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a lị gia bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặt đậu đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê lị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà là, địa rị ni, thất Phật ra da, giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ra ma, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha, tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta bà ha.

TÁN PHẬT.

Trên dưới trời đất không bằng Phật,

Mười phương thế giới cũng chẳng bằng,

Thế gian những gì con đã thấy,

Tất cả không ai như đức Phật !

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Chúng con cung kính nghe rằng:

Nhớ lại thuở xa xưa,

Đấng đại bi cứu thế,

Đức Bồ Tát Thiện Huệ,

Bổ xứ tại Ta Bà.

Từ cõi trời Suất Đà,

Quán nhơn duyên thời tiết,

Tịnh Phạn Vương cung khuyết,

Ứng mộng bà Ma Gia.

Cỡi voi trắng sáu ngà,

Mang Thánh thai Bồ Tát,

Trong vườn hoa thơm ngát,

Một buổi sáng tinh sương.

Hoàng hậu đi dạo vườn,

Bỗng hạ sanh Thái tử,

Tin vui truyền khắp xứ,

Rằng Hoàng hậu sanh con.

Mừng vui cả nước non.

Hân hoan cùng vũ trụ,

Hàng chư thiên ca vũ,

Các tầng trời rải bông.

Tắm thân có nước chín rồng,

Đỡ gót có sen bảy đóa,

Ứng thân mở đường giáo hóa,

Linh tích báo việc độ sanh.

Ít có mộng đẹp điềm lành,

Chẳng không tình thương đạo đức,

“Trong ngoài thế gian đệ nhất,

Trên dưới trời đất độc tôn!”

Từ đó …

Cỏ cây chờ Thánh gọi hồn,

Người vật đợi Thầy truyền đạo,

Nhơn gian có thêm tôn giáo

Thiên hạ không thiếu Thánh Hiền.

Kiếp sống giảm bớt não phiền,

Cuộc đời tăng thêm lợi lạc,

Phật Đản hôm nay khai mạc,

Trăng tròn mùa hạ tháng Tư. (15-4)

Hương thơm phụng hiến một lư,

Hoa quí cúng dường mấy phẩm,

Trước điện cúi đầu suy gẫm,

Công ơn giáo hóa cao dày.

Dưới tọa ngửa mặt tỏ bày,

Hạnh nguyện tín tâm kiên cố,

Chớ tạo ác duyên đau khổ,

Nên xây thiện nghiệp an vui.

Gập ghềnh đường Thánh không lui,

Tăm tối ngõ phàm chớ tới.

Việc làm: tự, tha lưỡng lợi,

Ý nghĩ: mê, ngộ phân minh.

Thương người giúp vật như mình,

Trọng mạng quí thân của chúng,

Thực hiện từ bi diệu dụng,

Trau dồi trí tuệ thần thông.

Đạo nghiệp mong thuở thành công,

Phước duyên đợi ngày mỹ mãn.

Hôm nay đón mừng Phật Đản,

Thành tâm tán tụng hồng danh,

Giờ này rước lễ giáng sanh,

Cung kính quan chiêm bảo tượng.

Vị thánh muôn đời vô thượng,

Bậc thầy ba cõi tối cao,

Giáng thần vằng vặc trăng sao,

Hạ sanh huy hoàng mặt nhật.

Chúng con cùng tất cả chúng sanh,

Sống kiếp hậu sanh thiếu đức,

Sanh đời mạt pháp ít duyên,

Rất may gặp được Từ thuyền.

Tốt phước đón nhằm Pháp giá,

Mong ơn đạo sư giáo hóa,

Thấm nhuần lẽ đạo nhiệm mầu,

Thỏa lòng bao thuở nguyện cầu.

Vui sống một đời giải thoát,

Cúi mong Thế Tôn Đại giác,

Từ bi tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

Từ thệ không dời,

Pháp luân không chuyển,

Truyền cho chúng con,

Lời vàng Lộc Uyển.

Ban cho Phật tử,

Xe báu ngưu xa,

Nhà lửa mau ra,

Đường mê sớm thoát.

Pháp hội Linh Sơn man mác,

Đạo tràng Xá Vệ nghiễm nhiên.

Rạng rỡ nhà thiền,

Vẻ vang họ Thích,

Nhơn thiên lợi ích,

Thế giới an vui.

TÁN

Tán lễ Thích Tôn,

Giáo chủ Ta Bà,

Tu nhơn nhiều kiếp lâu xa,

Thần giáng Hoàng gia,

Giã từ ngôi báu mẹ cha.

Dưới cây an tọa,

Hàng phục quân ma,

Thấy ánh sao Mai đạo thành,

Chuyển pháp luân,

Ba thừa Thánh chúng tu hành,

Vô sanh đã chứng,

Hiện tiền chứng đẳng tu hành,

Vô sanh sẽ chứng.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lễ)

XƯỚNG LỄ CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT.

( Chủ lễ xướng đến: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì

Phật tử đồng hòa: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật )

1. Chí tâm đảnh lễ.

A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành,

Nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn.

( Hòa )Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

2. Chí tâm đảnh lễ.

Một đời Bổ xứ, hiện ở Suất Đà,

Hóa độ Ta Bà, giáng sanh trần thế.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

3. Chí tâm đảnh lễ.

Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Gia,

Cỡi voi sáu ngà, vào trong lòng Mẹ.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

4. Chí tâm đảnh lễ.

Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện,

Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

5. Chí tâm đảnh lễ.

Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường,

Dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

6. Chí tâm đảnh lễ.

Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo,

Tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

7. Chí tâm đảnh lễ.

Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân,

Thấy ánh sao mai, thành Bồ đề đạo.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

8. Chí tâm đảnh lễ.

Bốn mươi chín năm, độ sanh thuyết pháp

Ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

9. Chí tâm đảnh lễ.

Dưới cây Ta La, Niết Bàn thị hiện,

Để lại Xá lợi, phước khắp trần gian.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

10. Chí tâm đảnh lễ.

Hiện tọa đạo tràng, Ta Bà giáo chủ,

Đạo sư ba cõi, Từ phụ bốn loài.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

(Hiệu 10 này lễ 3 lần thì đủ 12 lễ lịch sử Đức Phật).

TỤNG BÀI KHÁNH ĐẢN

Đệ tử hôm nay,

Gặp ngày Khánh đản,

Một dạ vui mừng,

Cúi đầu đảnh lễ.

Thập phương Tam thế,

Điều ngự Như Lai,

Cùng Thánh Hiền Tăng.

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,

Bởi thiếu nhơn lành,

Thảy đều sa đọa,

Tham sân chấp ngã,

Quên hẳn đường về,

Tình ái si mê,

Từ trong lục đạo,

Trăm đây phiền não,

Nghiệp báo không cùng,

Nay nhờ Phật Tổ Năng nhơn,

Dủ lòng lân mẫn,

Không nỡ sinh linh thiếu phước,

Nặng kiếp luân hồi,

Đêm dày tăm tối,

Đuốc tuệ rạng soi

Nguyện cứu muôn loài.

Pháp dùng phương tiện,

Ta bà thị hiện,

Thích chủng thọ sinh,

Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành,

Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo,

Ba mươi hai tướng hảo,

Vừa mười chín tuổi xuân,

Lòng từ ái cực thuần,

Chí xuất trần quá mạnh,

Ngai vàng quyết tránh,

Tìm lối xuất gia,

Sáu năm khổ hạnh rừng già,

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa,

Chứng thành đạo quả,

Hàng phục ma binh,

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh,

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.

Chúng con nguyện:

Dứt bỏ lục tình gây khổ,

Nguyện học đức tánh quang minh,

Cúi xin Phật Tổ giám thành.

Từ bi gia hộ:

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,

Chóng thành đạo quả.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (3 lần)..

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần).

Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (3 lần).

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần).

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần).

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH.

Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. “Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị”. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu tam Bồ đề. Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thiệt bất hư, cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú. Tức thuyết chú viết: “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la Tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha”.

TỤNG

Phật Đản công đức thù thắng hạnh,

Vô biên thắng phước giai hồi hướng,

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não,

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu,

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ,

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung,

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cộng thành Phật đạo.

PHỤC NGUYỆN

Vừa rồi bao nhiêu công đức, bấy nhiêu hương

hoa, thành kính thiết tha, nguyện xin hồi hướng,

cúng dường kim tướng Phật tổ sơ sanh, cúi xin đức

Phật giám thành, từ bi nạp thọ.

Phục nguyện: một hoa đàm đã nở, một vị thánh

ra đời, một ngôi sao đêm tối, một mặt trời mùa đông,

may mắn biết bao cho ta bàthế giới, vui mừng nào kể

cả vũ trụ đất trời, từ nay bể khổ gặp thuyền từ,

đường mê nhờ đuốc tuệ, Phật tánh muôn loài vốn có,

mê tâm hiếm kẻ nào không, mê lầm giác ngộ, tự tánh

lo toan, đau khổ an vui do tâm quyết định, gắng sức

tu bồi nhân tốt, chờ ngày thành tựu quả lành, chúng

con rồi sẽ thành Phật, đức Phật là Phật đã thành. Lại

nguyện: Đạo pháp huy hoàng, chúng tăng thanh tịnh,

trời yên bể lặng, gió thuận mưa hòa, nhà nhà lạc

nghiệp an cư, xứ xứ thái bình thạnh trị, gia đình Phật

tử, phước thọ khương ninh, pháp giới chúng sanh,

đều thành Phật đạo.

Đạo thọ Bồ đề,

Nảy sanh cành lá,

Đàm hoa Bát Nhã,

Tươi đẹp sắc hương.

Mây lành che mát muôn phương,

Mưa pháp thấm nhuần mọi vật.

Huy hoàng tuệ nhật,

Sáng chói từ quang.

Nhờ đó:

An cư lạc nghiệp xóm làng,

Thạnh trị thái bình đất nước.

Tăng Ni hưởng phước,

Lạc đạo an bần,

Thiện tín triêm ân,

Tu thân giữ đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

TAM TỰ QUY

1.Tự quy y Phật, Đương nguyện chúng sanh, Thể giải đại đạo, Phát vô thượng tâm.

2.Tự quy y Pháp, Đương nguyện chúng-sanh, Thâm nhập kinh tạng, Trí huệ như hải.

3.Tự quy y Tăng, Đương nguyện chúng sanh, Thống lý đại chúng, Nhứt thiết vô ngại.

Nguyện đem công đức này,

Hướng về khắp tất cả,

Đệ tử và chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo.

Xướng ( Chuẩn bị tắm Phật )

Vừa rồi, bao nhiêu công đức,

Bấy nhiêu hương hoa,

Thành kính thiết tha,

Nguyện xin cúng dường,

Bổn Sư sơ sanh bảo tướng,

Đại hùng điện thượng tọa tiền,

Duy nguyện ai liên,

Thùy từ minh chứng.

LẠI NGUYỆN

Đạo thọ nghìn thu đứng vững,

Đàm hoa muôn thuở thắm tươi,

Sông Ni nước vẫn đợi người,

Núi Tuyết cây còn chờ Thánh.

Chúng con nghĩ:

Người không bắt đầu từ non khổ hạnh,

Cũng chẳng chấm dứt tại nước Thi La.

Do đó:

Nguyện Pháp luân tái chuyển Ta Bà,

Mong Phật nhật trùng quang pháp giới.

Mọi người trông đợi,

Một dạ nguyện cầu,

Ngõ đền ơn sâu,

Hầu phụng thờ đạo cả.

Chúng con cũng nguyện:

Núi rừng biển dã,

Gió thuận mưa hòa,

An cư lạc nghiệp mọi nhà,

Trấn tịnh thái bình cả nước.

Tăng Ni hưởng phước,

Thiện tín triêm ân.

Nam mô A Di Đà Phật. (đồng hòa)

TÁN

Phật đản hôm nay đã mở màn,

Vui mừng rước lễ khắp nhơn gian,

Nguyện cầu Đức Phật thường gia hộ,

Rạng rỡ muôn đời ánh đạo vàng.

TÁN

Phật đản đến đây đã lễ hoàn,

Niềm vui Đại lễ vẫn chưa tan,

Nguyện cầu Đức Phật thường gia hộ,

Rạng rỡ muôn đời ánh đạo vàng.

CHỦ LỄ XƯỚNG

Đón mừng Phật đản,

Lễ đã viên thành,

Chuông trống hòa thanh,

Cúi đầu lễ tất.

KỆ TẮM PHẬT

Ngã kim quán mộc chư Như Lai

Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ

Ngũ trược chúng sanh lịnh ly cấu

Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân.

Tỳ Gia thành lý bất tằng sinh

Ta La thọ gian bất tằng diệt

Bất sanh bất diệt lão Cồ Đàm

Nhãn trung khán kiến trùng thiêm tiết.

Kim triêu chính thị tứ ngoạt bát

Tịnh Phạn vương cung sinh Tất Đạt

Phún thủy cửu long thiên ngoại lai

Bổng túc liên hoa tùng địa phát.

Án mâu ni, mâu ni, tam mâu ni, tát bà ha.

Nghĩa:

Con nay tắm gội đức Như Lai

Bậc trí trang nghiêm, công đức đầy

Cõi trược chúng sanh lìa uế nhiễm

Trọn nên thân pháp vốn không hai.

Phật không sanh ở Ca-tỳ-la

Cũng chẳng qua đời tại Sa-la

Sống chết thong dong, nào quái ngại

Bậc siêu sanh diệt: Sa-ky-a.

Trăng tròn Ve-sak, cảnh xinh tươi

Mừng Tất-đạt-đa sanh cõi đời

Rồng múa lượn quanh phun nước tắm

Hoa sen nở ngát dưới chân Người.

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Bắt đầu nghi thức Tắm Phật

Trong khi Tắm Phật, tất cả Phật tử đồng thanh niệm danh hiệu :

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật! cho đến hết buổi lễ.

( Hoặc niệm: Nam-mô Phật Thích Ca Mâu Ni theo nhạc đệm )

Ảnh minh họa

Tùy điều kiện không gian, thời gian tổ chức nghi thức Tắm Phật thật đúng ý nghĩa và trang nghiêm!

+ Phụ thêm phần Phông trang trí và câu đối Phật Đản:

01. Bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc

Chín rồng phun nước đón Như Lai

02. Bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc

Đón mừng Bồ Tát xuống trần gian

03. Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành

Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo

04. Bảy bước soi đường sen nâng gót từ bi

Hai tay chỉ lối trí mở đường Bát Nhã

05. Đạo sư thị hiện tăng già hòa hợp từ quang thường chiếu

Từ phụ giáng trần đất nước âu ca mạng machj mãi lưu

06. Trăm kiếp tu nhân Đâu Suất giáng thần thành Chính Giác

Ba kỳ kết quả Ta Bà thị hiện độ quần sinh

07. Thái tử Đản sinh khai nguồn vi diệu trí

Như Lai thị hiện mở ngõ đại bi tâm

08. Cõi thế Ta Ba Thái tử Đạt Đa giáng trần cứu khổ

Cung trời Đâu Suất Bồ Tát Hộ Minh tịch diệt hóa thân

09.

X