Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Chúng tôi sao chép y như bản Tạp Tiếu và có tỉnh lược những chỗ không cần yếu ! Gồm 3 khoa Hà Bá , Động Đình Quân Thủy Tộc Hà Bá và Chiêu Hồn Khoa

X