Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Đức Phật Và Nhân Sinh

Chia sẻ giáo lý đạo Phật

Giới Căn Bản Của Hàng Bồ-tát Xuất-gia

Mười Giới Trọng Của Bồ-tát Trong Kinh Phạm Võng

“ 10 giới trọng ” (十重)

Bao Gồm: (1) Không giết hại (殺戒), (2) Không trộm cắp (盜戒), (3) Không dâm dục (淫戒), (4) Không nói dối trá (妄語戒), (5) Không mua bán rượu bia (酤酒戒), (6) Không nói lỗi của bốn chúng đệ tử Phật (說四眾過戒), (7) Không khen mình, chê người (自贊毀他戒), (8) Không cố tình bỏn xẻn (故慳戒), (9) Không cố tình sân hận (故瞋戒), (10) Không phỉ báng Tam bảo (謗三寶戒).

Bốn Mươi Tám Giới  Nhẹ Của Bồ-tát Trong Kinh Phạm Võng.

48 giới nhẹ ” (四十八輕戒).

Bao Gồm: (1) Không khinh thầy, bạn, (2) Không uống rượu bia, (3) Không ăn động vật (4) Không ăn 5 loại thực vật cay nồng  (5) Không dạy sám hối, (6) Không thỉnh cầu pháp, (7) Không đi nghe pháp, (8) Không phản Đại thừa, (9) Không bỏ người bệnh, (10) Không giữ hung khí, (11) Không làm sứ giả, (12) Không được buôn bán, (13) Không được vu khống, (14) Không được phóng hỏa, (15) Không dạy pháp ngoài, (16) Không đảo kinh luật, (17) Không cậy quyền thế, (18) Không được chưa hiểu mà đi làm thầy, (19) Không lưỡi đôi chiều, (20) Không bỏ sự sống, (21) Không trả thù hận, (22) Không khinh người, pháp, (23) Không khinh mới học, (24) Không bỏ kim cương, (25) Không hiểu sai người, (26) Không nhận riêng mình, (27) Không nhận mời riêng, (28) Không thỉnh Tăng riêng, (29) Không sống nghề tà, (30) Không phạm giới cấm, (31) Không bán hình tượng, (32) Không tổn hại người, (33) Không nghe nhìn ác, (34) Không rời tâm giác, (35) Không lười phát nguyện  , (36) Không được không phát thệ nguyện, (37) Không vào hiểm nạn, (38) Không ngồi loạn xạ, (39) Không lười tu tập, (40) Không thiên vị chọn, (41) Không giả làm thầy, (42) Không truyền người xấu, (43) Không hủy chánh giới, (44) Không khinh kinh luật, (45) Không bỏ giáo hóa, (46) Không bỏ nghi lễ, (47) Không diệt Tam bảo, (48) Không phá giáo pháp.

X